KIO

 • 25-09-2017 14:28

  Warunki udziału w przetargu mają zapewnić wybór wiarogodnego wykonawcy

  Warunki udziału w postępowaniu przetargowym stanowią podstawę uczestnictwa wykonawcy w przetargu. Pozwalają wyłonić najlepszego kandydata. Jaki wpływ na ocenę wykonawcy ma zasada proporcjonalności?

 • 22-09-2017 06:47

  Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

  Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia. Przed podjęciem takiej decyzji może on wielokrotnie wzywać wykonawcę do udzielenia wyjaśnień w w tej sprawie.

 • 21-08-2017 13:22

  Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

  Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu podwykonawcę, który będzie realizował określony zakres zamówienia publicznego.

 • 31-07-2017 14:52

  JEDZ - zasady potwierdzenia

  JEDZ to oświadczenie wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w przetargu.

 • 05-04-2017 11:21

  Rękojmia wiary publicznej

  Rękojmia wiary publicznej dokumentów nie zabrania weryfikacji ich poprawności.

 • 04-11-2016 11:52

  Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

  Określając kryteria jakościowe zamawiający musi dokonać ich jednoznacznego sformułowania, wskazując te elementy (parametry) które będą podlegały ocenie.

 • 04-04-2016 10:36

  Umowa o zamówienie publiczne

  Zgodnie z orzecznictwem KIO dla rozpoznania odwołania w zakresie postanowień umowy, konieczne jest dokonanie ustalenia czy poza zwiększonym ryzykiem ekonomicznym wykonawca poprzez zapisy wzoru umowy został pozbawiony możliwości sporządzenia ważnej oferty.

 • 29-02-2016 10:54

  Przystąpienie do odwołania

  Ustawa Pzp umożliwia wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego przystąpienie do postępowania odwoławczego.

 • 15-12-2015 13:52

  Kryteria oceny ofert przetargowch

  Zamawiający może zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert cenę w przetargu na dostawę nieskomplikowanych materiałów elektrycznych, typowych, charakteryzujących się małym stopniem złożoności, łatwo dających się porównać.

 • 30-11-2015 12:29

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 • 26-10-2015 10:40

  Uznanie odwołania do KIO

  Zamawiający uznając część zarzutów podniesionych w odwołaniu wniesionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinien możliwie niezwłocznie wykonać zakres żądań jakie określił odwołujący w odniesieniu do uznanych zarzutów.

 • 05-10-2015 10:32

  Odwołanie do KIO - warunki formalne

  W ramach badania warunków formalnych odwołania do KIO należy zbadać czy osoba wnosząca odwołanie jest umocowana tej czynności. Brak umocowania przez legitymowanie się wadliwym dokumentem pełnomocnictwa, czy przez niezłożenie owego dokumentu wskazuje na brak posiadania umocowania.

 • 29-09-2015 09:00

  Zmowa przetargowa

  Zmowa przetargowa to porozumienie przedsiębiorców prowadzące do rezygnacji jej uczestników z konkurowania między sobą na rzecz współpracy przy składaniu ofert.

 • 29-06-2015 10:25

  Odwołanie do KIO

  Wniesienie odwołania do KIO po upływie terminu składania ofert może dotyczyć wyłącznie części zamówienia, na które wykonawca wnoszący odwołanie złożył ofertę przetargową.

 • 21-05-2015 09:00

  Co zrobić, gdy zamawiający nie chce podpisać umowy z wykonawcą?

  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych KIO nie może nakazać zawarcia umowy. W tej sytuacji zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

 • 17-02-2015 10:30

  Niekiedy opisanie posiadanej przez zamawiającego infrastruktury teleinformatycznej jest uzasadnione

  Przedmiot zamówienia należy opisywać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

 • 13-01-2015 09:15

  Wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji w ofercie

  26 września 2014 Sąd Unii Europejskiej ("Sąd") wydał wyrok w połączonych sprawach T-91/12 i T-280/12. Dotyczył on niezwykle istotnej kwestii - wykluczenia oferenta z procedury udzielania zamówienia publicznego z powodu podania nieprawdziwych informacji.

 • 12-01-2015 10:19

  Ograniczenie zasady swobody umów

  Ustawa Prawo zamówień publicznych względem kodeksu cywilnego jest ustawą szczególną i uregulowania zawarte w tej ustawie mogą modyfikować lub ograniczać przepisy kodeksu cywilnego.

 • 16-12-2014 10:00

  Omyłka występuje wówczas, gdy zamawiający jest w stanie sam poprawić zaistniały błąd

  Według ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie omyłek dotyczących niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.

 • 12-11-2014 15:42

  Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

  Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?

 • 16-06-2014 10:30

  Nadanie odwołania w placówce pocztowej nie gwarantuje dotrzymania terminu jego wniesienia

  Dla zachowania terminu wniesienia odwołania konieczne jest jego doręczenie w wymaganym terminie Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. A czas jaki wykonawcy mają na wniesienie odwołania jest stosunkowo krótki.

 • 02-06-2014 10:36

  Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

  Wnosząc odwołanie do KIO wykonawca zobowiązany jest wykazać, że działania lub zaniechania zamawiającego naruszają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzą do poniesienia szkody lub możliwości jej poniesienia przez odwołującego.

 • 25-05-2014 14:00

  Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

  Wykonawcy niezadowoleni z rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej mają prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, którego skutkiem będzie obniżenie wysokości wpisu powinien ułatwić wykonawcom podejmowanie decyzji o wniesieniu skargi.

 • 17-03-2014 09:59

  Kto może być pełnomocnikiem przed KIO?

  Ustawa Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 • 10-02-2014 10:04

  Wyrok KIO: zmiana terminu uzupełniania dokumentów

  Czy w świetle obowiązujących przepisów zamawiający może dokonać przesunięcia terminu na uzupełnienie dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu? W jakich okolicznościach i na jakich zasadach? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

 • 19-12-2013 11:25

  Możliwość czy konieczność żądania dokumentów od wykonawców?

  Czy w świetle obowiązujących przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może, czy też musi żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu? KIO wydała wyrok w tej sprawie.

 • 07-10-2013 14:07

  KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

  Czy brak w siwz żądania składania przez wykonawców informacji o przynależności do grupy kapitałowej zwalnia wykonawców ze złożenia takiego oświadczenia?

 • 22-08-2013 08:00

  Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

  Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

 • 15-07-2013 11:56

  KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

  Czy opis przedmiotu zamówienia, który "obiektywnie" nie jest wyczerpujący może spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy można skutecznie zwiększyć poziom świadczonych usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych poprzez zwiększenie częstotliwości ich odbioru?

 • 30-04-2013 08:04

  Subiektywizm w ocenie ofert

  Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej pomimo dążenia do doprecyzowania kryterium jakościowego, w jego charakter wpisany jest jednak pewien poziom subiektywizmu.

 • 22-04-2013 11:13

  Skarga na wyroki KIO nie dla wszystkich?

  Ze względu na wysokość opłaty od skargi prawo do kwestionowania wyroków Krajowej Izby Odwoławczej ma w praktyce bardzo iluzoryczny charakter, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają środków na wniesienie wysokiej opłaty od skargi.

 • 03-04-2013 10:25

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zasad wykluczenia z przetargu

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej został wydany w związku z zapytaniem Krajowej Izby Odwoławczej o sposób interpretacji przepisów art. 45 ust. 2 pkt d) dyrektywy 2004/18/WE.

 • 20-02-2013 08:37

  Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

  W zakres zamówień uzupełniających mogą wchodzić jedynie zamówienia tego samego rodzaju, co zamówienie podstawowe, a warunkiem możliwości ich udzielenia jest m.in. zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 • 11-12-2012 09:37

  Wzór przystąpienia do postępowania odwoławczego

  W przypadku gdy firma niezadowolona z wyniku przetargu wniesie odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązana jest poinformować o tym fakcie również zamawiającego.

 • 12-11-2012 11:48

  Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

  Każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany.

 • 24-09-2012 14:31

  Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

  Zgodnie z Prawem zamówień publicznych zamawiający może wezwać do uzupełnienia brakujących dokumentów, wskazanych konkretnym przepisem ustawy. Nie obejmuje on jednak kosztorysu ofertowego.

 • 10-07-2012 10:14

  W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

  Warunek wiedzy i doświadczenia powinien zostać określony w sposób proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

 • 07-05-2012 10:18

  Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.

 • 23-04-2012 08:59

  Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.

 • 12-04-2012 10:18

  Jaki wpływ na złożone oferty ma rozstrzygniecie KIO?

  Zamawiający odrzucił wszystkie oferty na tej samej podstawie prawnej. Tylko jeden wykonawca złożył odwołanie. Odwołujący wygrał sprawę przed KIO. Czy w związku z tym skuteczne odwołanie dotyczy również tych, którzy nie skorzystali ze środków ochrony prawnej?

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii