dokumentacja przetargowa

 • 22-03-2018 11:34

  Groźba rozwiązania umowy - dowiedź się, jak reagować na zarzuty przegranych wykonawców po wyborze oferty

  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone często składają zarzuty dotyczące naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp. Jak należy postępować w takich sytuacjach? Oto rady naszego specjalisty

 • 05-02-2018 15:49

  Zasady udostępniania poufnych części dokumentacji przetargowej

  Zamawiający może nie udostępnić na stronie internetowej części siwz, jeżeli uzna, że jest to niezbędne w celu ochrony poufnych informacji.

 • 23-01-2017 11:08

  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .

 • 19-01-2017 07:00

  Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .

 • 09-01-2017 07:27

  Dokumenty rejestrowe od zagranicznych wykonawców

  Zamawiający ma obowiązek pozyskania oświadczeń i dokumentów, które są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

 • 05-01-2017 13:49

  Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

  W terminie 3 dni od dnia publikacji informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub jej braku .

 • 12-12-2016 11:20

  Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

  Pzp nakłada na zamawiających obowiązek określenia wymogu zatrudniania pracowników na umowy o pracę przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane.

 • 28-11-2016 11:29

  Czy najem lub dzierżawa wymagają przetargu ?

  W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 24-11-2016 08:14

  Wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę nie zawsze jest obowiązkowy

  Zamawiający ma obowiązek wyodrębnienia działań, które powinny być realizowane przez pracowników wykonawcy zatrudnionych w ramach stosunku pracy.

 • 23-11-2016 08:11

  Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

  Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

 • 21-11-2016 13:18

  Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

  Na podstawie artykułu 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 • 07-11-2016 13:31

  Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

  Jak na nowych zasadach udzielić zamówień uzupełniających do umowy, która przestała obowiązywać?

 • 04-08-2016 14:59

  Umowa o pracę w zamówieniach publicznych

  Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymaganie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

 • 13-07-2016 14:36

  Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

  Odpowiednio sformułowane pełnomocnictwo upoważnia do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.

 • 10-06-2016 09:14

  Regulamin udzielania zamówień publicznych

  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 30.000 euro powinien wskazywać w jaki sposób udzielić zamówienia a także określać procedury poprzedzające udzielenie zamówienia publicznego.

 • 09-06-2016 08:00

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

  Wykonawca będzie składał JEDZ wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą w zależności od trybu postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ będzie zobowiązany złożyć każdy wykonawca.

 • 18-04-2016 09:49

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) już obowiązuje!

  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. w przetargach których wartość przekracza tzw. progi unijne wykonawcy przedkładają wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

 • 20-01-2016 12:39

  Roboty budowlane

  Na podstawie przepisów Pzp, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

 • 14-01-2016 09:33

  Wynagrodzenie za zamówienie publiczne

  Zgodnie z Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być zawierane w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy odrębne wymagają szczególnej formy.

 • 10-12-2015 10:57

  Zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego

  Pierwszym i podstawowym kryterium warunkującym możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jest ocena jej charakteru. Ustawodawca jednoznacznie przesądził, że niedopuszczalne jest dokonywanie w umowie zmian o charakterze istotnym.

 • 30-11-2015 12:29

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 • 14-10-2015 10:51

  Dokumentacja przetargowa

  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 • 27-08-2015 08:00

  Orginał dokumentu od wykonawcy

  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej eliminuje podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania o zamówienie publiczne.

 • 12-08-2015 09:00

  Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

  Możliwość uzyskania przez zamawiającego wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty.

 • 07-08-2015 08:30

  Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

  Próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy postępowania i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.

 • 06-08-2015 07:30

  Zachowanie formy pisemnej oferty przetargowej

  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym.Samo przystawienie pieczątek nie oznacza, że została zachowana forma pisemna.

 • 29-07-2015 09:21

  Wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem podmiotu trzeciego

  Jeśli pomiędzy treścią oferty a zobowiązaniem innego podmiotu występuje rozbieżność, zamawiający powinien skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Pzp i uzyskać stosowne wyjaśnienia.

 • 02-07-2015 08:00

  Podpis na dokumentach przetargowych

  Aby zachować pisemną formę tzw. dokumentów przedmiotowych niezbędne jest nie tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia.

 • 13-05-2015 11:00

  Wartość szacunkowa zamówienia

  Zamawiający powinien umieścić w protokole szacunkową wartość zamówienia. W przypadku unieważnienia jednej z części postępowania i udzielenia kolejnego zamówienia należy po raz kolejny ocenić jego wartość.

 • 11-12-2013 13:52

  Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

  Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy. To on musi dołożyć należytej staranności, aby spełnić ten obowiązek, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii