dokumenty wykonawców

 • 26-10-2010 12:05

  Zamawiający nie weryfikuje prawa do podpisania referencji

  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia należytego wykonania uprzednio wykonanych zamówień najczęściej przedstawia kopię referencji od poprzednich zamawiających.

 • 15-10-2010 11:04

  Czy można oceniać posiadanie certyfikatu ISO ?

  Zamawiający nie może ustalić jako kryterium oceny złożonych ofert posiadania przez wykonawcę zamówienia publicznego certyfikatu z serii ISO. Brak takiej możliwości wynika z faktu, że było by to kryterium odnoszące się do właściwości wykonawcy.

 • 04-10-2010 10:47

  Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

  Zamawiający nie może wezwać wykonawcy do przedstawienia innego dokumentu jeżeli stwierdzi, że złożony w ofercie przetargowej dokument zawiera nieprawdziwe informacje.

 • 23-09-2010 06:00

  Za jaki okres referencje muszą potwierdzać należyte wykonanie usług?

  W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należy uznać takie referencje, w których usługa została rozpoczęta przed tym 3-letnim terminem i trwa nadal.

 • 11-08-2010 12:01

  Czy zamawiający może żądać kopii kosztorysu ofertowego?

  Pytanie: Zamawiający w przetargach na wykonanie robót budowlanych wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego i jego kopii spiętej oddzielnie. Czy taki wymóg jest prawidłowy (czy można żądać kopii kosztorysu ofertowego)?

 • 04-08-2010 06:00

  Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

  W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.

 • 19-07-2010 06:00

  Czy wykonawca musi załączyć do oferty umowy z osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego?

  Pytanie: Jeden z wykonawców przedstawił nam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W polu "Podstawa dysponowania" wykonawca podał jedynie "umowa o dzieło" oraz "umowa zlecenia". Czy jest to informacja wystarczająca, czy oferent musi załączyć do wykazu kserokopie powołanych umów?

 • 28-06-2010 12:40

  Obowiązek złożenia zaświadczenia o niekaralności

  Czy wykonawca, który nie był nigdy karany ani nie podjęto wobec niego procedur upadłościowych musi złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego składając ofertę w przetargu nieograniczony ?

 • 22-06-2010 06:00

  Czy obowiązkowe jest żądanie od wykonawcy zagranicznego przedstawienia zaświadczenia z KRK?

  Pytanie: Przypuszczam, że do mojego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą przystąpić wykonawcy zagraniczni. Tak było w poprzednich latach. Czy od wykonawcy zagranicznego również muszę żądać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego? Jeżeli nie wymaga się dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to również nie powinno wymagać się tego od podmiotów zagranicznych (§ 4 ust. 1 pkt 1.c i § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

 • 01-06-2010 07:00

  Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców

  Ustawodawca zmienił rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawców, oraz form w jakich te dokumenty mają być składane.

 • 31-05-2010 11:56

  Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

  Czynność uzupełniania dokumentów złożonych przez wykonawców we wnioskach na potwierdzenie wymaganych warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowa i dotyczy m.in. błędnie wypełnionych wykazów robót (doświadczenia). Uzupełnione dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku najpóźniej na dzień składania wniosku (w przetargu ograniczonym).

 • 12-05-2010 08:00

  Dokumenty potwierdzające zdolności finansowe wykonawcy

  Jednym z warunków udziału w postępowaniu, jest posiadanie przez wykonawców określonej zdolności finansowej.

 • 15-02-2010 10:32

  Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), rodzi problem dotyczący formalno-prawnej możliwości żądania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, od wykonawcy (osoby fizycznej) prowadzącej działalność gospodarczą, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Wskazany problem interpretacyjny wynika z przyjętego we wskazanym rozporządzeniu brzmienia par. 2 ust. 1 pkt. 2.

 • 21-09-2009 10:55

  Zdolność kredytowa wykonawcy

  Zamawiający ustalając w przetargu warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest określić minimalną wysokość środków finansowych jakimi musi wykazać się wykonawca.

 • 14-09-2009 10:13

  Referencje w orzecznictwie KIO

  Zamawiający na potwierdzenie, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia warunki w zakresie wymaganego doświadczenia żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających wymaganą wielkość doświadczenia. Wykonawcy najczęściej przedkładają referencje jako dokument uwiarygodniający posiadane doświadczenie w realizacji zadań zbliżonych do objętych przedmiotem prowadzonego przetargu.

 • 31-08-2009 08:00

  Doświadczenie podwykonawcy również podlega ocenie

  Zamawiający zobowiązany jest oceniając spełnianie warunków udziału w przetargu uwzględnić nie tylko doświadczenie wykonawcy składającego ofertę ale również wskazanych w ofercie podwykonawców.

 • 10-08-2009 10:52

  Pełnomocnik nie może potwierdzić swojego pełnomocnictwa

  Potwierdzenie pełnomocnictwa ?za zgodność z oryginałem? przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa może zostać uznane przez zamawiającego za naruszające zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia złożonej oferty.

 • 10-03-2009 11:01

  Uzupełnianie dokumentów wg nowych zasad

  Mechanizm uzupełniania dokumentów jest w ustawie prawo zamówień publicznych obecny od kilku lat. Kolejne nowelizacje przynoszą w tej kwestii nowe rozwiązania.

 • 08-01-2009 17:21

  Spółka cywilna przypadek szczególny

  Jedną z form prawnych funkcjonujących w polskim prawie jest spółka cywilna. Na gruncie ustawy PZP spółka ta jest traktowana w sposób szczególny.

 • 27-11-2008 11:01

  Polisa najczęściej popełniane błędy

 • 02-06-2008 16:49

  Referencje nie muszą zawierać wartości zamówienia

  Przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych nie dają zamawiającemu podstaw do określania szczególnych wymogów dotyczących treści referencji załączanych przez wykonawców do składanych ofert przetargowych.

 • 14-04-2008 11:42

  Uczestnik konkursu nie może uzupełnić pełnomocnictwa

  Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) określają w art. 110 - 127 zasady prowadzenia konkursów, w których przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno - budowlanego oraz przetwarzania danych.

 • 10-03-2008 12:30

  Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

  Zamawiający nie może wymagać od wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby ten już na etapie składania ofert posiadał polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej aktualną przez cały okres realizacji zamówienia publicznego.

 • 04-12-2007 15:04

  Brak zakazu złożenia kilku polis ubezpieczeniowych

  Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do przedstawienia szeregu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

 • 28-11-2007 11:53

  Wykaz wykonanych robót - jak go rozumieć?

  Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w celu potwierdzenia przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia zamawiający może zażądać wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

 • 18-10-2007 14:10

  Doświadczenie jako podwykonawca

  Zgodnie z art. 22 ust.1 pkt.2 wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, iż posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu daje zamawiającemu prawo do żądania wykazu wykonanych prac. Pojawia się jednak pytanie czy referencje potwierdzające wykonanie prac wystawione przez podmiot prywatny są ważne na gruncie prawa zamówień publicznych?

 • 28-08-2007 14:22

  Pełnomocnik zastępuje prezesa

  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • 20-08-2007 12:18

  Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w art. 26 ust. 3 zobowiązuje zamawiającego, aby wezwał wykonawcę, który w terminie wyznaczonym na składanie ofert nie złożył wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, do ich uzupełnienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii