konsorcjum

 • 19-06-2019 13:12

  Członek konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

  Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej[1] uprawnionym jest działanie zamawiającego polegające na wezwaniu członka konsorcjum do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu pomimo, że takie wezwanie było już skierowane do innego członka konsorcjum (np. lidera) i dotyczyło tożsamych dokumentów.

 • 10-01-2019 16:25

  Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

  Co to jest grupa zakupowa? Kto może stworzyć grupę zakupową? Co można zyskać przyłączając się do grupy zakupowej? Na co uważać?

 • 04-01-2019 11:30

  Odwołanie wniesione nie przez pierwotnego lidera konsorcjum nie podlega odrzuceniu

  Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyrok z 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18).

 • 20-12-2018 14:46

  Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

  Żaden przepis prawa nie statuuje obowiązku co do formy i sposobu uregulowania stosunków wewnętrznych członków Konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 • 06-10-2016 10:36

  Przetarg - udział konsorcjum

  Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez konsorcjantów warunków udziału w przetargu jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii