odstąpienie od umowy

  • 29-01-2020 12:38

    W jaki sposób rozwiązać umowę z wykonawcą, który znacząco spóźnia się z jej realizacją?

    Aby rozwiązać umowę z nierzetelnym wykonawcą dużo zależy od zapisów w umowie, które określają zasady zerwania umowy, odstąpienia od umowy, kary umowne. Należy również wziąć pod uwagę zapisy prawa dotyczące rozwiązania umowy w Kodeksie Cywilnym.

  • 07-06-2019 12:36

    Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

    Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy zamówienia publicznego nie stanowi samoistnej przesłanki uzasadniającej skorzystanie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP w celu udzielenia zamówienia kolejnemu wykonawcy, który dokończy realizację przedmiotu umowy od której odstąpiono.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii