umowa

 • 29-01-2010 12:17

  Można zmienić formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 22 grudnia 2009 r. zniosła obowiązek żądania od wykonawcy zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W obecnie obowiązującym stanie prawnym żądanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zależy wyłącznie od fakultatywnej decyzji zamawiającego.

 • 31-08-2009 11:15

  Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

  W art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały określone przesłanki, które jeśli zaistnieją powodują nieważność umowy z mocy prawa. Każde naruszenie ustawy, niezależnie od etapu postępowania, na którym wystąpiło, jeżeli miało wpływ na wynik jest przeszkodą w zawarciu ważnej umowy (sygn. KIO/UZP 198/09).

 • 27-08-2009 08:00

  Kiedy zamawiający może odstąpić od umowy?

  W praktyce mogą zaistnieć sytuacje, w których zamawiający będzie zmuszony odstąpić od umowy. W myśl art.145 ustawy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 • 28-07-2009 14:59

  Czy można żądać zaparafowanego wzoru umowy ?

  Żądanie przez zamawiającego aby wykonawcy przedłożyli w składanej ofercie zaparafowany wzór umowy należy uznać za nieuzasadnione i nie znajdujące podstaw w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

 • 24-07-2009 10:13

  Zasady zawierania umów

  W przypadku postępowań, których wartość przekracza progi unijne, zamawiając może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a przypadku zamówień o mniejszej wartości w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 • 20-07-2009 10:52

  Umowa konsorcjum

  Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Ubiegając się wspólnie o zamówienie publiczne wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może zostać ustanowione jako odrębny dokument lub być częścią umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie składających ofertę (tzw. umowa konsorcjum)

 • 09-06-2009 08:00

  Zasady zmiany umów

  Dotychczasowe przepisy dawały możliwość dokonywania zmian umowy, o ile wykazana została, co najmniej jedna z przesłanek, tj. zmiana umowy była korzystna dla zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 • 23-03-2009 12:50

  Okoliczności zmiany zawartej umowy

  Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 144 ust. 1 zakazuje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

 • 13-11-2008 10:40

  Decyduje data zawarcia umowy a nie ogłoszenia przetargu.

  Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarte od dnia 24 października 2008 r. muszą określać warunki na jakich możliwa jest zmiana jej postanowień w stosunku do treści oferty. Nie jest już możliwe dokonywanie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla zamawiającego.

 • 11-08-2008 15:35

  Standardy FIDIC

  Udzielając zamówień publicznych których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający może wykorzystać w procedurze wyboru wykonawcy zamówienia standardy wypracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).

 • 08-04-2008 10:15

  Waloryzacja ceny realizacji zamówienia

  Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza co do zasady zawieranie wyłącznie umów na czas oznaczony (umowy na czas nieoznaczony można zawierać tylko w przypadkach określonych w art. 143 ust. 1 PZP).

 • 29-01-2008 11:23

  Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

  Przepis art. 93 ust.1 pkt.7 stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wadą w rozumieniu tego przepisu jest nieusuwalna wada samego postępowania, która wywiera istotny wpływ na umowę powodując jej nieważność. Jest to obiektywna niemożność dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

 • 28-11-2007 11:52

  Zakup usług telekomunikacyjnych

  Do maja 2006 roku ustawa Prawo zamówień publicznych wyłączała konieczność jej stosowania przy nabywaniu usług telekomunikacyjnych. Usługi te nabywane były w sposób uznaniowy, często wynikający z aktualnej potrzeby zamawiającego.

 • 26-09-2007 10:35

  Nieprawidłowa treść umowy

  Spełniając wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający mają obowiązek dołączenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, istotnych dla stron postanowień, które zostaną po wyborze wykonawcy wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

 • 10-09-2007 11:02

  Konsekwencje odmowy podpisania umowy

  Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego, w którym wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii