wadium

 • 19-09-2019 16:34

  Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

  Wniesione w formie pieniężnej zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający jest zobowiązany przechowywać na wydzielonym koncie. Konto bankowe zgodnie z umową zawartą z bankiem może być oprocentowane lub nie.

 • 27-04-2018 10:40

  Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

  Wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert jest podstawą do odrzucenia wykonawcy z przetargu. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do postępowania.

 • 09-02-2018 11:38

  Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

  Wniesienie wadium jest jedną z ważniejszych czynności w postępowaniach przetargowych. Przekroczenie terminu na dostarczenie wadium w formie pieniężnej grozi wykluczeniem z postępowania.

 • 11-09-2017 15:12

  Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

  Jak postępować w przypadku oczywistych omyłek pisarskich w postępowaniach przetargowych? Czy wykonawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za podanie błędnych danych? Prawnik odpowiada.

 • 12-05-2017 11:14

  Jak prawidłowo wpłacić wadium?

  Wadium wniesione gotówką w kasie na rachunek bankowy zamawiającego jest podstawą do odrzucenia oferty przetargowej. Sprawdź jak prawidłowo uregulować należności przetargowe.

 • 27-09-2016 08:59

  Przetarg na sprzedaż Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

  Budynek Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego ?Zuch" na terenie Szczawna Zdroju został wystawiony na sprzedaż. Cena wywoławcza wynosi 1 900 000 zł.

 • 17-02-2016 11:07

  Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

  Instytut Włókiennictwa ogłosił przetarg na sprzedaż lokali użytkowych położonych przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Oferty można składać do 3 marca 2016!

 • 02-12-2015 08:00

  Zwrot wadium po zakończonym przetargu

  Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 • 02-07-2015 08:06

  Wadium

  Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

 • 26-11-2014 10:30

  Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 • 19-11-2014 09:00

  Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

  Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, uprawnienia z tytułu rękojmi za wady budynku wygasają po upływie trzech lat, zaś wady fizyczne po upływie roku licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

 • 12-11-2014 15:42

  Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

  Czy wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego ma możliwość podważenia twierdzenia zamawiającego dotyczącego opóźnienia we wniesieniu wadium?

 • 22-10-2014 14:30

  Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

  Przyjmuje się, iż gwarancja ubezpieczeniowa polega na nałożeniu na zakład ubezpieczeń (gwaranta) obowiązku wypłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej na wypadek ziszczenia się określonego w umowie gwarancji warunku (którym zazwyczaj jest zajście określonego zdarzenia losowego).

 • 11-06-2014 08:00

  Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

  Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

 • 22-04-2014 07:27

  SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

  Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

 • 26-02-2014 07:45

  Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

  Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium wraz z odsetkami wtedy, gdy wykonawca...

 • 28-08-2013 07:00

  Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

  Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego.

 • 13-11-2012 08:00

  Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

  Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 • 24-07-2012 09:22

  Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

  Wadium stanowi swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. To gwarancja, że została ona przygotowana z należytą starannością pod względem formalnym.

 • 13-06-2012 09:36

  Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

 • 09-05-2012 10:57

  Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

  W sytuacji, gdy wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia dokumentów, zamawiający zatrzymuje wadium. Wykonawca może jednak uwolnić się od negatywnej konsekwencji nie złożenia brakujących dokumentów, jaką jest zatrzymanie wadium, tylko w jeden sposób.

 • 28-12-2011 08:00

  Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

  Jeśli wadium w formie gwarancji zostało załączone do oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium.

 • 12-07-2011 09:11

  Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

  Zamawiający nie powinien wzywać do uzupełnienia dokumentów, jeśli pomimo poprawnego ich uzupełnienia i tak byłoby konieczne unieważnienie postępowania lub oferta tego wykonawcy podlegałaby odrzuceniu.

 • 04-07-2011 10:30

  Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

  Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych przepisami ustawy.

 • 10-06-2011 10:39

  Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

  Zamawiający uprawniony jest do określenia w treści SIWZ terminu w jakim kwota gwarancji musi zostać wypłacona jeżeli zostaną spełnione przesłanki nakazujące jej wypłacenie.

 • 21-02-2011 11:11

  Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

  Zatrzymanie wadium jest niejako sankcją za niestosowanie się wykonawcy do obowiązków wynikających wprost z ustawy Pzp, mających na celu wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 • 10-01-2011 10:04

  Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

  Termin związania ofertą ma obligować wykonawców, pod groźbą utraty wadium, do dotrzymania warunków zawartych w złożonej ofercie przetargowej.

 • 16-11-2010 06:00

  Kiedy można zatrzymać wadium?

  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium nie zachodzi, jeżeli wykonawca udowodni, że wynikło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 • 09-11-2010 11:09

  Ważność gwarancji wadialnej

  Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

 • 04-11-2010 12:00

  Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

  Niezależnie od wartości prowadzonego postępowania, wykonawca ma prawo do swobodnego wyboru formy wniesienia wadium spośród katalogu wskazanego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

 • 04-08-2010 06:00

  Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

  W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.

 • 07-06-2010 07:00

  Przedłużenie terminu ważności wadium

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy zmieniły się regulacje dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

 • 09-03-2010 09:49

  Wadium od konsorcjum

  W sytuacji, kiedy w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium pojawia się problem, w jaki sposób takie wadium powinno wnieść konsorcjum. W tej sprawie zapadło wiele wyroków, niekiedy sprzecznych ze sobą, ale należy tu podkreślić, iż jedyną właściwą interpretacją tego zagadnienia jest teza, która stanowi, że nie ma znaczenia, który z członków konsorcjum wniesie wadium.

 • 04-02-2010 10:55

  Przedłużenie ważności wadium

  Wraz z wejściem w życie nowej ustawy w dniu 22 grudnia zmieniły się przepisy dotyczące przedłużania terminu ważności wadium.

 • 01-02-2010 15:45

  Treść gwarancji wadialnej

  W ocenie Zespołu Arbitrów i KIO wadium ma rolę zabezpieczenia udziału w postępowaniu i skutkiem złożenia wadliwego dokumentu w tym zakresie jest uznanie, że zaistniała wada skutkująca wykluczeniem na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

 • 15-01-2010 10:17

  Wadium w orzecznictwie KIO

  Przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sytuacji gdy takie zabezpieczenie jest wymagane.

 • 14-12-2009 11:06

  Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

  W dniu 22 grudnia 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 05 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206 poz. 1591). Przedstawiamy zmiany jakie wprowadzono w ustawie.

 • 12-10-2009 19:16

  Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

  Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. W ustępie 5 został nałożony na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

 • 24-08-2009 08:00

  Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

  Urząd Zamówień Publicznych odpowiadając na liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno przez zamawiających jak i wykonawców w kwestii dotyczącej zasad stosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wydał opinię dotyczącą sposobu stosowania wskazanej normy.

 • 01-06-2009 10:43

  Zatrzymanie wadium

  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii