wadium

 • 02-03-2009 10:26

  Wadium po nowelizacji

  Ustawodawca dość istotnie zmienił przepisy w zakresie wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. W myśl nowych rozwiązań, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

 • 17-11-2008 16:08

  Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

  Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza wnoszenie wadium między innymi w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (art. 45 ust. 6 pkt. 3 i pkt. 4). Decyzja o wyborze formy w jakiej zostanie wniesione wadium przetargowe należy do wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

 • 15-09-2008 17:04

  Nowe regulacje w zakresie wadium 

  W znowelizowanej ustawie zmianie uległy także przepisy dotyczące wadium. Po wejściu w życie nowej ustawy zamawiający będzie określ kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia a nie jak to jest obecnie w zakresie od 0,5 do 3%. Tak, więc zniesiono dolną granicę wadium. Druga zmiana dotyczy sytuacji, kiedy zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające. W myśl nowych rozwiązań, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego. Jest to zmiana jak najbardziej korzystna. Ustalanie wadium od całości zamówienia rodziło trudności, ponieważ kwota wadium była znacznie wyższa natomiast wcale nie było powiedziane, że zamówienia uzupełniające będą na pewno realizowane a i czas ich realizacji w świetle prawa może być odległy.

 • 24-07-2008 18:48

  Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

  Zamawiający żądają od wykonawców złożenia wadium, ponieważ chcą się zabezpieczyć na wypadek nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Wadium może zostać złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (np. w kasie) lub zostać załączone do oferty. Wyjątkiem jest wadium wnoszone w gotówce.

 • 16-06-2008 13:28

  Błędy w zakresie wadium

  Funkcja wadium w procedurach przetargowych polega na zabezpieczeniu organizatora przetargu poprzez możliwość zatrzymania wadium na wypadek nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Może ono zostać złożone w miejscu wskazanym przez zamawiającego (w kasie) lub zostać załączone do oferty. Potwierdza to min. Zespół Arbitrów UZP/ZO/0-481/05.

 • 05-05-2008 10:22

  Zasady wnoszenia wadium

  Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)

 • 18-02-2008 11:19

  Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

  Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wnieść wadium przetargowe między innymi w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

 • 02-01-2008 14:26

  Licytacja elektroniczna w praktyce

  Licytacja elektroniczna jest jednym z trybów udzielania zamówienia publicznego przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Może być stosowana w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.

 • 29-11-2007 16:09

  W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

  W przypadku robót budowlanych, kiedy to najczęściej mamy do czynienia z ofertą konsorcjum zamawiający często wymagają złożenia wadium czy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 • 10-09-2007 11:02

  Konsekwencje odmowy podpisania umowy

  Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego, w którym wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej.

Przetargi i licytacje według województw i miast

Przetargi i licytacje według kategorii