Wartość szacunkowa zamówienia

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
13.05.2015 , aktualizacja: 12.05.2015 10:10
A A A
Wartość szacunkowa zamówienia powinna znaleźć się w protokole

Wartość szacunkowa zamówienia powinna znaleźć się w protokole (Fot. Shutterstock)

Zamawiający powinien umieścić w protokole szacunkową wartość zamówienia. W przypadku unieważnienia jednej z części postępowania i udzielenia kolejnego zamówienia należy po raz kolejny ocenić jego wartość.


Pytanie:Zamawiający przeprowadził postępowanie na dostawę materiałów biurowych. Wartość zamówienia wynosiła 200.000 zł netto. Zamówienie było podzielone na dwie części. Na jedną cześć zamawiający zawarł umowę na kwotę 80.000 zł netto, natomiast druga część została unieważniona ze względu na brak ofert. Wszczęte zostało drugie postępowanie, którego przedmiotem jest ta część której nie udzielono w poprzednim przetargu. Jak zamawiający ma wypełnić protokół tego postępowania odnośnie wartości zamówienia? Czy należy wpisać w protokole, że wartością zamówienia podstawowego jest nadal 200.000 zł netto, a jest to zamówienie udzielane w częściach i wartość udzielanego zamówienia wynosi 120.000 zł netto, czy też potraktować to zamówienie jako nowe zamówienie?Odpowiedź:Zamawiający powinien zamieścić w protokole wartość szacunkową zamówienia. Generalnie przyjmuje się, że wobec unieważnienia jednej z części postępowania i udzielaniu kolejnego zamówienia na pozostały zakres prac, zasadne jest dokonanie ponownego oszacowania wartości zamówienia w odniesieniu do udzielanego zamówienia na unieważnioną część. Sporządzany na nowo szacunek musi być zgodny z zasadami określonymi w ustawie Pzp. Oznacza to, że jeśli od czasu unieważnienia pojawiły się nowe zamówienia zaplanowane do udzielenia, to również trzeba je uwzględnić.

Sprawdź: Oferty przetargów z całego krajuZgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. Pytanie co wpisać w protokole jest dopiero konsekwencją poprawnie ustalonej przed wszczęciem postępowania z należyta starannością szacunkowej wartości zamówienia. Nie wpisuje się wcześniej udzielonego zamówienia.

Zamawiający powinien zatem wpisać w protokole, poprawnie oszacowaną wartość szacunkową nie uwzględniającą wcześniej udzielonego zamówienia. Jeśli w konsekwencji ponownego oszacowania zamówienia okaże się, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, nie jest konieczne stosowanie przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po krokuPodstawa prawna

- art. 4 pkt. 8, art. 32-35 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także