Podział zamówienia na części

Renata Dzikowska
20.05.2015 , aktualizacja: 20.05.2015 13:35
A A A
Zamówienie może zostać podzielone na części przez zamawiającego

Zamówienie może zostać podzielone na części przez zamawiającego (Fot. Shutterstock)

Jeśli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
Pytanie:

Nasza uczelnia przystąpiła do projektu: Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). Jest to unikatowy w skali szkolnictwa wyższego w Polsce projekt integrujący uczelnie w zakresie porządkowania, standaryzacji i informatyzacji procesów administracyjnych wspierających dydaktykę. Stanowi on zintegrowany system do obsługi spraw studiów, który powstał dzięki współpracy polskich uczelni i którego rozwój jest finansowany ze składek uczelni członkowskich (25.000 zł). Poprzez członkostwo w Stowarzyszeniu zyskujemy prawo do korzystania z licencji - prawo do korzystania z oprogramowania USOS dla Członka stowarzyszonego. Uczelnia czeka poza tym na jakąkolwiek decyzję w sprawie przyznania przez Urząd Marszałkowski środków unijnych na informatyzację Uczelni w zakresie programu finansowo - księgowego i kadrowo - płacowego. Nie posiadamy na dzień dzisiejszy jeszcze żadnej decyzji ani nawet promesy w sprawie dofinansowania zakupu i wdrożenia tych programów. Czy musimy zatem sumować je razem z wdrożeniem USOSa, czy też możemy USOSa wdrażać oddzielnie procedurą właściwą według jego wartości - tj. w procedurze krajowej?

Odpowiedź:

Do udzielenia odpowiedzi na pytanie należałoby przede wszystkim przeanalizować przedmioty obydwu zamówień i wyjaśnić przeznaczenie każdego z nich. Poniżej przywołałam przepisy prawne mające znaczenie w przedmiotowym stanie faktycznym oraz wskazówki jak należy je rozumieć w kontekście analizowanej sprawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Jednocześnie w myśl art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości.

Niedozwolone dzielenie zamówienia

W myśl art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, iż zamawiający może z określonych względów (organizacyjnych, ekonomicznych, celowościowych itp.) dokonać podziału jednego zamówienia na części, dla których będzie prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego , przy czym wartością każdej z części zamówienia, będzie łączna wartość wszystkich części zamówienia. W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp właściwych dla łącznej wartości zamówienia.

Zamówienie udzielane w częściach

W celu stwierdzenia, czy wartość zamówienia na projekt integrujący uczelnie w zakresie porządkowania, standaryzacji i informatyzacji procesów administracyjnych wspierających dydaktykę (zintegrowany system do obsługi spraw studiów) należy zsumować z wartością zamówienia na informatyzację Uczelni w zakresie programu finansowo - księgowego i kadrowo - płacowego (innymi słowy uznać za jedno zamówienie, choć udzielone w częściach). Należy wziąć pod uwagę zaistnienie w konkretnych okolicznościach faktycznych następujących przesłanek:

- zamówienia mają takie same lub podobne przeznaczenie i są nabywane w celu realizacji z góry przyjętego zamierzenia,

- zamówienia są dostępne u jednego wykonawcy ,

- zamówienia nabywane są w przewidywalnym czasie.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności, zamawiający jest uprawniony, zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, udzielić danego zamówienia w częściach w toku odrębnych postępowań, ale zobowiązany jest w każdym z tych postępowań stosować przepisy właściwe dla łącznej wartości wszystkich części.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuJeden wykonawca

W mojej ocenie przesłanka druga raczej została spełniona. Prawdopodobnie istnieje ten sam krąg potencjalnych wykonawców zdolnych do realizacji przedmiotowych zamówień. Problematyczne są pozostałe dwie przesłanki.

Przygotuj się do licytacji Licytacje komornicze krok po krokuPodstawa prawna

art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zobacz także