Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Marek Okniński
30.12.2013 , aktualizacja: 30.12.2013 11:51
A A A Drukuj
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzające nowe progi w zakresie udzielania zamówień publicznych.
Do postępowań o udzielenie zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2014 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. procedur unijnych.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy obecnie nie ulega zmianie. Jednak zmiana progu zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymaga zmian w Dyrektywach UE, gdyż leży w gestii polskiego ustawodawcy. Zatem oczekiwane podniesienie progu 14.000 euro możliwe jest niezwłocznie po przyjęciu stosownej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przez polski parlament.

Obecnie zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazania ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

Sektor finansów publicznych

W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 130.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 134.000 euro,

- 5.000.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.186.000 euro.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

Sektor samorządowy

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

- 200.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 207.000 euro,

- 5.000.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.186.000 euro.

Zamawiający sektorowi

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż:

- 5.186.000 euro dla robót budowlanych.

- 414.000 euro dla dostaw lub usług,

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest stosowane we wszystkich państwach członkowskich UE.

Nowelizacja Pzp: 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych. Czytaj o zmianach >>AUTOR ARTYKUŁU

Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.Zobacz także
Brak komentarzy