Komisja przetargowa - zakres kompetencji

Marek Okniński
29.04.2015 , aktualizacja: 21.05.2015 10:03
A A A
Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej pięć osób.

Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej pięć osób. (Fot. Shutterstock)

Komisja przetargowa powinna zostać powołana, gdy wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. W przypadku przetargów o mniejszej wartości powołanie komisji jest fakultatywną decyzją zamawiającego.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, kierownik zamawiającego zobowiązany jest powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. W przypadku zamówień o mniejszej wartości od wskazanych kwot powołanie komisji jest fakultatywną decyzją zamawiającego.

Ukształtowana praktyka udzielania zamówień publicznych skutkuje powoływaniem komisji przetargowych również w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wysokości progów unijnych. Tego rodzaju działania zamawiających bezsprzecznie uznać należy za pozytywny przejaw transparentności procedur zmierzających do udzielenia zamówienia publicznego.

Kup TANIEJ na licytacji Licytacje, licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia z całej PolskiWskazać jednocześnie należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie ogranicza kierownikowi zamawiającego możliwości powołania do składu komisji osób z poza pracowników zamawiającego. Członkami komisji przetargowej mogą być osoby związane z zamawiającym umową o pracę, umową zlecenia, umową o dzieło. Ponadto nie ma przeszkód formalnych, aby członkami komisji przetargowej byli pracownicy jednostki nadzorującej zamawiającego, np. przedstawiciele urzędu gminy, który jest organem założycielskim dla zamawiającego prowadzącego procedurę udzielenia danego zamówienia.

Zadania komisji przetargowej

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego. W związku z powyższym głównym zakresem zadań realizowanych przez członków komisji powinno być dokonanie:

- oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

- oceny złożonych ofert w oparciu o uprzednio przyjęte kryteria,

- sprawdzenia zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ,

- czynności związanych z wnioskowaniem do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie złożonej oferty.

Minimalna liczba członków komisji przetargowej to trzy osoby; w przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne komisja powinna liczyć co najmniej 5 osób.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza powoływanie stałych komisji (do wszystkich lub niektórych postępowań) lub komisji doraźnych (powoływanych do przeprowadzenia konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Wybór jakie rozwiązanie przyjąć należy do kierownika zamawiającego.

Komisja przetargowa przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego:

- propozycję wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

- projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,

- ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przetargi: Aktualne ogłoszenia o przetargach z całej PolskiW zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego komisja w szczególności:

- udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (odpowiada na pytania zadane przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia),

- prowadzi negocjacje albo dialog z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo dialogu,

- dokonuje otwarcia ofert,

- ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do kierownika zamawiającego o wykluczenie wykonawców z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w przypadkach określonych ustawą,

- wnioskuje do kierownika zamawiającego o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

- ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

- przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje

o unieważnienie postępowania,

- proponuje wybór oferty najkorzystniejszej na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków komisji,

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę proponuje wybór oferty, która zawiera najniższą cenę,

- w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję zawarcia umowy z wykonawcą zaproszonym do udziału w postępowaniu,

- w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, występuje do kierownika zamawiającego o unieważnienie postępowania.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie ingeruje w techniczną stronę pracy komisji przetargowej. Kwestie związane z:

- przyjęciem skali punktowej używanej przy ocenie złożonych ofert,

- harmonogramu posiedzeń komisji,

- sposobem informowania kierownika jednostki o przebiegu procedury,

- wielkością niezbędnego kworum,

- formą protokołowania posiedzeń komisji

powinny zatem zostać sprecyzowane w regulaminie pracy komisji nadanym przez kierownika jednostki.

Przetargi budowlane: Znajdź zlecenie dla firmy. Przetargi budowlane z całej Polski >>Zobacz także