Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Marek Okniński
19.05.2015 , aktualizacja: 20.05.2015 12:54
A A A
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawcę (Fot. Shutterstock)

Wykonawca jest zobligowany do zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Ustawa Prawo zamówień publicznych zrównuje termin na zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jak również na wykazanie, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tj. wykonawca zobligowany jest dokonać tego nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Stosownie do postanowień ustawy PZP zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie.

Powyższe wynika z faktu, że określony w ustawie Prawo zamówień publicznych termin na zastrzeżenie informacji złożonych w ofercie jak również wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa - czyli spełnienie obu warunków ustawowych w określonym terminie - składa się na wykonanie po stronie zastrzegającego tajemnicę obowiązku powzięcia działań mających na celu zachowanie poufności przedstawionych informacji. Jeżeli wykonawca tego nie dokonał nie ma ustawowych podstaw do wzywania go do składania oświadczenia zawierającego wykazanie przyczyn objęcia danych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa

Kup TANIEJ na licytacji Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej PolskiJeżeli wykonawca nie wykonał ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP to brak uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa w ofercie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zachowania poufności wskazanych w ofercie informacji.

W konsekwencji samo oznaczenie dokumentu składanego w ofercie przetargowej klauzulą "zastrzeżone - tajemnica przedsiębiorstwa" nie jest wystarczające dla uznania, że dokument podlega ochronie w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie dotrzyma dalszych warunków formalno - prawnych umożliwiających skuteczne zastrzeżenie takiej tajemnicy.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym poprzestanie przez wykonawcę jedynie na opisaniu dokumentów załączanych do oferty adnotacją "zastrzeżone - tajemnica przedsiębiorstwa" bez załączenia informacji wykazujących zasadność wprowadzonego zastrzeżenia, nie upoważnia zamawiającego do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów wykazujących zasadność zastrzeżenia informacji oznakowanych jako tajemnica przedsiębiorstwaZnajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuZobacz także