Usługi prawne bez przetargu

Marek Okniński
02.03.2017 , aktualizacja: 02.03.2017 14:20
A A A
Usługi prawne bez przetargu

Usługi prawne bez przetargu (fot. Shutterstock)

Na podstawie przepisów ustawy Pzp wykonawca może zlecić wykonanie usług prawnych bez przetargu.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze wyboru wykonawcy.

Uproszczenia Pzp

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (wynikającym z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych) w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są usługi określone w Załączniku XIV do wskazanej Dyrektywy, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Usługi prawne bez przetargu

Biorąc pod uwagę, że usługi prawne (kod CPV: 79100000-5) sklasyfikowane są w Załączniku XIV do wskazanej na wstępie Dyrektywy UE zamawiający może skorzystać z dyspozycji wyżej wskazanych przepisów ustawy PZP przy udzielaniu zamówień na ten rodzaj usług i w znacznym stopniu uprościć procedurę wyboru wykonawcy usług prawnych jeżeli przedmiot ich świadczenia jest inny niż określony w art. 4 pkt. 3 lit. ae).

Zamówienie społeczne

Jednocześnie należy wskazać, że norma art. 138o ust. 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych obliguje Zamawiającego przed udzieleniem zamówień mieszczących się w katalogu zamówień społecznych do opracowania własnych zasad udzielania tego rodzaju zamówień.Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

BIP

Wskazany przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności: termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia i kryteria oceny ofert. Ponadto niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zobowiązany jest zamieścić na tej samej stronie internetowej,  informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza, informację o nieudzieleniu zamówienia. Są to jedyne zasady prowadzenia postępowania na usługi społeczne określone przez ustawodawcę, gdy wartość zamówienia nie przekracza 750.000 € dla tzw. zamawiających klasycznych lub 1.000.000 € dla zamawiających sektorowych.

Zobacz także


Wiadomości Lokalne