Zasady zawierania umów

Marcin Melon
24.07.2009 , aktualizacja: 24.01.2011 15:54
A A A
W przypadku postępowań, których wartość przekracza progi unijne, zamawiając może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a przypadku zamówień o mniejszej wartości w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznychWyjątek od powyższej zasady stanowi sytuacja, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. W takim przypadku jest wymagane zachowanie powyższych terminów, co w konsekwencji umożliwia zawarcie umowy niezwłocznie po wyborze oferty, a tym samym przyczynia się do istotnego przyśpieszenia postępowania. W świetle obowiązujących przepisów zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W świetle obowiązujących przepisów zmiany zawartej umowy mogą być dokonywane jedynie, gdy będą zachodziły łącznie dwie przesłanki:

- zamawiający przewidzi możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty już w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

- zamawiający określi warunki takiej zmiany umowy

Ważne jest aby każda zmiana została szczegółowo opisana w ogłoszeniu bądź specyfikacji. Co zatem powinna zawierać klauzula zmiany:

a) sposób ustalenia kosztów zmiany

b) wpływ zmiany na termin wykonania prac

c) inicjatora zmiany

d) sposób i termin zainicjowania zmiany

e) warunki uzasadniające zmianę.

Odrębną sprawą jest zawieranie umów z konsorcjum. Zgodnie z art.141 wykonawcy, składający ofertę wspólnie, czyli w formie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Solidarna odpowiedzialność wykonawców polega na tym, że są oni zobowiązani w ten sposób, iż zamawiający może żądać całości lub części świadczeń od nich wszystkich łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (por. art. 366 § 1 Kc).Wiadomości Lokalne