Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

Marek Okniński
28.07.2010 , aktualizacja: 03.06.2015 09:33
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Umowa ramowa nie dotyczy realizacji konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podmioty, które podpisały z zamawiającym umowę ramową zobowiązują się jedynie do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy. Można zatem stwierdzić, że umowa ramowa to umowa gotowości realizacji danych zadań (dostaw, usług, robót budowlanych), która może zostać podpisana bez względu na wartość zamówienia publicznego.
Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówień publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Okres trwania umowy ramowej

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowę ramową zawiera się na okres nie dłuższy niż 4 lata z tym, że ze względu na przedmiot zamówienia i szczególny interes zamawiającego umowa taka może być zawarta na okres dłuższy. W przypadku, gdy zamawiający zawiera umowę ramową na okres dłuższy niż 4 lata, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne podjęcia decyzji o ustanowieniu umowy ramowej przekraczającej 4 letni okres jej obowiązywania. Przesłanka umożliwiająca zawarcie umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata może być spełniana przykładowo, gdy przedmiotem umowy jest świadczenie usług wymagających dużych nakładów np.:

- transport publiczny na terenie gminy,

- wywóz nieczystości,

- utrzymanie zimowe dróg gminnych.

W czasie trwania umowy ramowej zamawiający może udzielić dowolnej liczby zamówień odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonego w umowie ramowej. Oczywiście udzielając każdego z zamówień, należy zawierać indywidualną umowę o jego realizację. Umowa o wykonanie danego zamówienia musi być zgodna z warunkami określonymi w umowie ramowej.

Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego krajuLiczba wykonawców

Ustanawiając umowę ramową zamawiający może ją podpisać:

- z jednym wykonawcą, jeżeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych zawarcie umowy z większą liczbą wykonawców byłoby dla zamawiającego niekorzystne;

- co najmniej z trzema wykonawcami, chyba że oferty nie podlegające odrzuceniu złożyło mniej wykonawców.

Uwaga: Zamawiający nie może wykorzystać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.

Dotychczasowa praktyka w ustanawianiu umów ramowych wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem wydaje się zawarcie umowy ramowej z co najmniej trzema ale nie więcej niż z sześcioma wykonawcami. Wskazana ilość wykonawców pozwala na zachowanie konkurencyjności w trakcie prowadzenia postępowań zmierzających do wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia objętego umową ramową.

Wybór wykonawcy konkretnego zamówienia

Po zawarciu umowy ramowej zamawiający dokonuje wyboru konkretnego wykonawcy danego zamówienia w trybie:

- zamówienia z wolnej ręki - jeżeli umowa ramowa została zawarta tylko z jednym wykonawcą,

- negocjacji bez ogłoszenia - jeżeli umowa ramowa została zawarta z więcej niż jednym wykonawcą.

Kup taniej od komornika Licytacje, licytacje komornicze - najnowsze ogłoszenia z całej PolskiUmowy ramowe - kiedy stosować

Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu umów ramowych pokazują, że korzyści z ich ustanowienia występują nie od razu ale są coraz wyraźniejsze wraz z trwaniem umowy ramowej. Umowy ramowe warto ustanawiać w odniesieniu do zamówień powtarzalnych, dotyczących konkurencyjnego segmentu rynku, których przedmiot dotyczy np.:

- dostawa sprzętu komputerowego,

- dostaw papieru biurowego,

- dostaw mebli biurowych,

- usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej,

- usług związanych z utrzymaniem dróg.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 - ostatnie zmiany Dz. U. z 2006 r. Nr 79 poz. 551).

Zobacz także


Wiadomości Lokalne