Program funkcjonalno - użytkowy

Marek Okniński
31.01.2011 , aktualizacja: 23.07.2015 09:27
A A A
Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Program funkcjonalno - użytkowy został wprowadzony do systemu zamówień publicznych w 2004 r., czyli wraz z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalo - użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych program funkcjonalno - użytkowy jest konieczny w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia publicznego jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Wobec powyższego zamawiający zobowiązany jest posiadać program funkcjonalno - użytkowy zawsze gdy zamierza przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot zamówienia łącznie obejmuje:

- sporządzenie projektów (budowlanego, wykonawczego),

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego + uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Celem opracowania programu funkcjonalno - użytkowego zamawiający nie musi dysponować szczególnymi opracowaniami koncepcyjnymi odnoszącymi się do planowanej inwestycji. Dla prawidłowego opracowania programu funkcjonalno - użytkowego wystarczającym jest aby zamawiający sprecyzował swoje indywidualne wymogi odnośnie funkcji i walorów użytkowych obiektu. Formalne wymogi odnośnie zakresu i formy programu funkcjonalno - użytkowego zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).

Wskazane rozporządzenie w § 16 stanowi, że program funkcjonalno - użytkowy powinien zawierać:

- stronę tytułową,

- część opisową,

- część informacyjną.

Dla sporządzenia programu funkcjonalno - użytkowego oddającego zapotrzebowanie zamawiającego istotne znaczenie ma prawidłowo sporządzona część opisowa. W zależności od przedmiotu zamówienia część opisowa programu funkcjonalno - użytkowego powinna zawierać sprecyzowanie co najmniej niżej wymienionych wymagań zamawiającego dotyczących:

a) dla obiektów produkcyjnych lub usługowych:

- wymaganą przez zamawiającego docelową zdolność produkcyjną lub usługową oraz wymagania dotyczące poziomu technologicznego produkcji lub standardu jakościowego świadczonych usług, albo

- szczegółowy program i wielkość pomieszczeń wymaganych przez inwestora,

b) dla obiektów budownictwa mieszkaniowego:

- liczbę i strukturę mieszkań,

- rodzaj i program usług towarzyszących,

- standard wykończenia mieszkań oraz pomieszczeń wspólnych,

- wymagania dotyczące instalacji i ich trwałości,

c) dla obiektów inżynierskich i sieci uzbrojenia terenu:

- funkcję i przeznaczenie obiektów lub sieci,

Zobacz także


Wiadomości Lokalne