Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

Marek Okniński
10.04.2020 08:30
A A A
Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy (fot.Shutterstock)

Ustawodawca poprzez przepisy art. 145 - 145a ustawy PZP wprowadził katalog okoliczności uprawniających zamawiającego do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne - a w pewnych przypadkach nawet do odstąpienia od umowy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog przypadków, które uprawniają do rozwiązania (a w szczególnych okolicznościach również odstąpienia) od umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Ogólna zasada wyrażona w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, że do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego doznaje ograniczenia w dalszych artykułach ustawy.

Ustawodawca poprzez przepisy art. 145 – 145a ustawy PZP wprowadził katalog okoliczności uprawniających zamawiającego do rozwiązania umowy o zamówienie publiczne – a w pewnych przypadkach nawet do odstąpienia od umowy.

W tym miejscu warto wskazać, że:

- odstąpienie od umowy – skutkuje uznaniem jej za nieważną dla niewykonanej części zamówienia (przy czym odstąpienie dla swojej ważności musi zawierać uzasadnienie wskazujące na okoliczności skutkujące taką decyzją zamawiającego),

- wypowiedzenie umowy – skutkiem jest zaprzestanie dalszego wykonywania przedmiotu umowy.

Wynikające z wyżej wskazanych przepisów Prawa zamówień publicznych prawo rozwiązania umowy nie wyklucza – w przypadku zaistnienia innych okoliczności – możliwości jej rozwiązania na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego, przy czym prawo:

- w odniesieniu do zamawiającego zastosowanie znajduje:

art. 491 kc -  zwłoka w spełnieniu świadczenia przez wykonawcę umowy,

art. 610 kc - opóźnienie z wytworzeniem przedmiotu dostawy przez wykonawcę umowy,

art. 635 kc - opóźnienie w wytworzeniem dzieła przez wykonawcę umowy,

art. 730, 746, 764 kc – z tytułu zaistnienia wadliwego wykonania dzieła lub robót budowlanych

art. 560 kc – z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy,

- w odniesieniu do wykonawcy umowy o zamówienie publiczne zastosowanie znajduje:

art. 640 kc – w przypadku zaniechania przez zamawiającego konieczności współdziałania (np. odbioru przedmiotu umowy),

art. 6941 kc – w przypadku zaniechania ustanowienia przez zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

Rozwiązanie umowy o wykonanie zamówienia publicznego jest możliwe również na zasadzie porozumienia (zgodnej woli stron)[1].

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] Patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 04 lutego 2010 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1876/09)