Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

Marek Okniński
17.04.2020 17:28
A A A
Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (fot. Shutterstock)

Brak informacji niezbędnych dla oceny oferty - tj. informacji niezbędnych do przyznania ofercie punktów w kryteriach oceny - nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o informacje (oświadczenia) umożliwiające przyznanie punktów określonych w zasadach oceny ofert.

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia zamawiającym, w trakcie badania i oceny ofert, zażądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonej oferty[1].

Wskazane uprawnienie służy uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy - który złożył ofertę -  wyłącznie w sytuacji, gdy treści zawarte w ofercie nie są jednoznaczne. Instytucja wyjaśnień treści oferty służy zatem sui generis[2] wykładni treści zawartej w oświadczeniu woli stanowiącym ofertę, nie zaś do uzupełniania oferty o pominięte w niej treści.

W przypadku gdy w treści oferty nie ma informacji (lub są one niejednoznaczne) potrzebnych do dokonania oceny oferty w oparciu o przyjęte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria, zamawiający nie może na podstawie wskazanego na wstępie uprawnienia dążyć do uzyskania potrzebnych informacji.

Brak informacji niezbędnych dla oceny oferty – tj. informacji niezbędnych do przyznania ofercie punktów w kryteriach oceny – nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o informacje (oświadczenia) umożliwiające przyznanie punktów określonych w zasadach oceny ofert.

Podkreślić należy, że również art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie dają możliwości uzupełniania braków w treści oferty, gdyż ich zakres przedmiotowy odnosi się do oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, stan nie podlegania wykluczeniu lub spełnianiu przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowalne wymagań określonych przez zamawiającego, nie zaś wymagań, od których uzależnione jest otrzymanie punktów w ramach kryteriów oceny ofert.

                                                                                                           i

[1] patrz: art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] sui generis – w swoim rodzaju