COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Marek Okniński
30.04.2020 11:41
A A A
Wadium

Wadium (Agencja Gazeta)

Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania, czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak możliwości zawarcia umowy z powodów leżących po stronie wykonawcy, jednak mających charakter obiektywny, tzn. taki, że umowy nie można byłoby zawrzeć niezależnie od tego, jaki wykonawca i jaki zamawiający znalazłby się w podobnej sytuacji i niezależnie od ich woli w tym zakresie[1].

Zasady zatrzymania wadium przez zamawiającego określa art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania, czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Ocena zaistniałych okoliczności, które skutkują odmową podpisania umowy, w każdym przypadku musi być przeprowadzona w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego i nie może być automatyczna.

Biorąc pod uwagę sytuację wynikającą z epidemii COVID-19, zamawiający w szczególności powinien przeanalizować, czy wskazane w przepisie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp okoliczności nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. z uwagi na utrudnienia w transporcie, niedobory określonego rodzaju towarów z uwagi na przerwanie łańcucha dostaw lub utrudnienia w przepływie osób związane ze stanem epidemii itp.  

Podkreślić należy, że powyższe ustalenia nie są prowadzone na podstawie instytucji wyjaśnienia treści oferty przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych – stanowią samoistną „ścieżkę" formalnoprawną dotyczącą ustalenia, czy istotnie zaszły okoliczności uprawniające zamawiającego do zatrzymania wadium.

W konsekwencji, w sytuacji gdy wykazane okoliczności związane z COVID-19 powodują odmowę podpisania umowy przez wykonawcę, zamawiający nie powinien podejmować decyzji o zatrzymaniu wadium.

                                                                                               Autor: Marek Okniński 

[1] Patrz opinia Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl