Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
32643960
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-12-2013

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wały Jagiellońskie 2
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY

SzczegółyPrezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie
I. Dyrektorem Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1. Ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zakładzie.
2. Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony na podstawie przepisów w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
3. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej lub trzyletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
4. W okresie co najmniej trzech lat poprzedzających bezpośrednio powierzenie stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego, a w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich trzech lat w uczelni, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w uczelni, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
5. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
6. Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.
7. Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe.
II. Kandydat na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich
w Koronowie składa organizatorowi konkursu następujące dokumenty:
1. Pisemnie opracowaną koncepcję pracy i rozwoju Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie.
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego.
3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i osiągnięcia zawodowe.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
5. Zaświadczenie o niekaralności,
6. Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu.
7. Ocenę pracy albo ocenę dorobku zawodowego.
8. Kopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego konkursu.
10. Kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe kandydata.
III. Oferty na konkurs należy składać w zaklejonej kopercie z imieniem I nazwiskiem kandydata
i adresem zwrotnym (ewentualnie nr telefonu, e-mail) oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko
dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie" w terminie do dnia 20 stycznia 2014 roku na podany poniżej adres:
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz
Oferty zgłoszone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.
O złożeniu oferty decydować będzie data stempla pocztowego.
IV. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Oba etapy odbędą się w tym samym dniu:
1. Pierwszy etap sprawdzenie warunków formalnych obejmujących ustalenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie; oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu; o dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu decyduje komisja w głosowaniu jawnym; w przypadku równej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje przewodniczący komisji; o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydatów informuje przewodniczący komisji, który jednocześnie w terminie 3 dni od dnia posiedzenia komisji informuje pisemnie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.
2. Drugi etap - rozmowa z kandydatem na temat koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zakładu
Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Koronowie, zainteresowań zawodowych i dotychczasowych osiągnięć.
V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej przewodniczący powiadamia pisemnie kandydatów na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
32643960
drukuj ogłoszenie