Ogłoszenie

Dyrektor SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

śląskie, Jaworzno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33196876
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-600 Jaworzno
Ulica
Grunwaldzka
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTA JAWORZNA

SzczegółyPREZYDENT MIASTA JAWORZNA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
SZPITAL WIELOSPECJALISTYCZNY
W JAWORZNIE
ul. Chełmońskiego 28
Wymagania konieczne określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 618):
wykształcenie wyższe,
wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego,
co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
Udostępnienie materiałów informacyjnych:
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie w Dziale Organizacyjno-Prawnym oraz w Dziale Księgowości przy ul. Chełmońskiego 28, w dniach roboczych w godz. 7.00 - 15.00.
Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić:
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem oraz oryginał kwestionariusza osobowego (dostępnego na stronie internetowej www.bip.jaworzno.plw zakładce "Zatrudnienie" - "Oferty pracy w jednostkach" - "Szpital Wielospecjalistyczny")
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego,
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność z oryginałem (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),
zaświadczenie o niekaralności,
oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.)".
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty, o których mowa wyżej, należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 lub przesłać na adres: Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego
w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, w terminie do 28 sierpnia 2015 r. w zaklejonych kopertach. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: "Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie".
Oferty pracy otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 4 września 2015 r.
Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182).
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm.).
33196876
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne