Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33197168
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Tochitermana
Osoba kontaktowa
RADOMSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu ul. Tochtermana 1

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

ogłasza konkurs na stanowisko

PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20.07.2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz.896).
Kandydaci na w/w stanowisko proszeni są o składanie dokumentów (oryginały bądź kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. (Dz. U. 2012 poz.182 § 12) w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Gazecie Wyborczej; oferty prosimy przesyłać na adres:
Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
ul. Tochtermana 1
26-600 Radom
z dopiskiem na kopercie
"Konkurs na stanowisko przełożonej pielęgniarek "
oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz adresu korespondencyjnego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie.
33197168
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne