Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki

małopolskie, Tarnów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33198725
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-07-2015

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-100 Tarnów
Ulica
Al. M.B. Fatimskiej
Osoba kontaktowa
POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TARNOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, z siedzibą w Tarnowie, przy al. M.B. Fatimskiej 2, w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Izby w Tarnowie ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. (Dz. U. Nr 151 poz.896) oraz zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
podanie,
dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
prawo wykonywania zawodu,
opis przebiegu pracy zawodowej,
zaświadczenie o zatrudnieniu, ewentualnie świadectwo pracy z okresu ostatnich trzech lat,
inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
zaświadczenie o niekaralności.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w siedzibie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie - Al. M. B. Fatimskiej 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia
w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz adresem kandydata i numerem kontaktowym,
a także adnotację z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki" w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 2 - w sekretariacie, przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur do 30 dni od daty upływu terminu zgłaszania kandydatów.
Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Traci moc ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Wyborczej (nr wydania 156) w dniu 07.07.2015r.
33198725
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne