Ogłoszenie

Wezwanie następców prawnych do wykazania praw.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572153
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 1136/15 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 328,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 2219/2 (powstałą z podziału działki 2219) o pow. 0,0008 ha, położoną w miejscowości Rudołowice (obecnie Mokra) ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 25.05.2015 r. nr N.III.7570.1.793.2013 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie, która wykaże, iż jest spadkobiercą po Eugeniuszu Kąfera pod warunkiem przedłożenia prawomocnego postanowienia sądowego o nabyciu prawa do spadku, w częściach wynikających z tego postanowienia.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33572153
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne