Ogłoszenie

Wezwanie następców prawnych

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33572141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny, informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 935/15 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Województwu Podkarpackiemu - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.625,00 zł (jeden tysiąc sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100), z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1328/1 (powstałą z podziału działki 1328) o pow. 0,0154 ha, położoną w obrębie Zdziechowice Pierwsze ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.06.2014 r. nr N.III.7570.1.950.2013 z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie, która wykaże, iż na dzień 10.10.2012 r. przysługiwało jej prawo własności do działki nr 1328 położonej w obrębie Zdziechowice Pierwsze pod warunkiem przedłożenia prawomocnego postanowienia sądowego o nabyciu prawa do spadku, w częściach wynikających z tego postanowienia.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33572141
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne