Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do wykazania prawa do własności

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573321
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-12-2016

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Gen.J. Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 632/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa w imieniu i na rzecz którego działa Marszałek Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 318,00 zł (sześć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 00/100) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 12 Tarnobrzeg, m. Tarnobrzeg oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 283/4 o pow. 0,0543 ha i nr 283/12 o pow. 0,0122 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. znak: N-III.7570.1.1316.2015, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku, osobie, która wykaże, iż na dzień 24 maja 2016 r. przysługiwało jej prawo własności do działek nr 283/4 o pow. 0,0543 ha i nr 283/12 o pow. 0,0122 ha położonych w obrębie 12 Tarnobrzeg, m. Tarnobrzeg.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33573321
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne