Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573326
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Towarowa 4-6
Osoba kontaktowa
Powiat Toruński

SzczegółyOBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
o wydaniu decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016.23 j.t. z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Zarządu Powiatu Toruńskiego, działającego przez P. Henryka Dygasiewicz - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu dnia 29 grudnia 2016 r. została wydana decyzja znak: ABA.6740.6.180.2016.LK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno-Papowo Toruńskie w km. 4+071 do 7+171, na łączną długość 3,100 km", zlokalizowanej na nieruchomościach lub ich częściach o numerach ewidencyjnych:
1) będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu:
dz. nr: 191 w obrębie 0009 Papowo Toruńskie, gm. Łysomice,,
2) będących własnością Powiatu Toruńskiego:
dz. nr 194 w obrębie 0001 Gostkowo, gm. Łysomice,
3) powstałych w wyniku podziału nieruchomości:
334/8, 334/10, 334/12, 203/7, 198/3, 198/5, 200/3 obręb nr 0009 Papowo Toruńskie, gm. Łysomice,
195/11, 351/3, 317/7, 316/5, 316/3, 196/11, 196/13, 196/15, 197/3, 197/5, 198/3, 199/1, 200/7, 200/9, 200/11, 202/1, 204/3 obręb nr 0001 Gostkowo, gm. Łysomice,
4) zajętych czasowo:
199, 203/8 w obrębie 0009 Papowo Toruńskie, gm. Łysomice,
315, 200/2, 204/1, 203/2 w obrębie 0001 Gostkowo, gm. Łysomice,
5) zajętych w całości:
dz. nr: 200/1 w obrębie 0009 Papowo Toruńskie, gm. Łysomice,
dz. nr: 196/5 w obrębie 0001 Gostkowo, gm. Łysomice,
Informuję, że z treścią w/w decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w dniach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Obwieszczenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Toruniu, na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łysomice oraz w prasie lokalnej.
33573326
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne