Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do wykazania praw

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574668
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 993/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego na złożenie do depozytu sądowego kwoty 793,00 zł (słownie siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) z tytułu odszkodowania za nieruchomość, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 817/2 o powierzchni 0,0062 ha, położonej w obrębie 7 Sielec m. Tarnobrzeg, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: IX-7820.3.2.2014 z zaznaczeniem, że kwota ta powinna być wypłacona osobie, która wykaże, iż na dzień 14 stycznia 2015 roku przysługiwało jej prawo własności do działki nr 817/2 o pow. 0,0062 ha położonej w obrębie 7 Sielec, m. Tarnobrzeg.
Wzywa się zainteresowanych, aby wykazali, iż na dzień wywłaszczenia przysługiwało im prawo własności ww. nieruchomości położonych w Tarnobrzegu i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33574668
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne