Ogłoszenie

treść do uzupełnienia

świętokrzyskie, Zagańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33573596
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
26-050 Zagańsk
Ulica
Spacerowa 8

SzczegółyOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAGNAŃSK
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały nr 102/2012 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk
zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku w godzinach pracy urzędu. Projekt Studium dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zagnańsku pod adresem www.zagnansk.biuletyn.net. oraz www.zagnansk.pl. Przedmiotem ponownego wyłożenia projektu Studium są obszary oznaczone na załączniku graficznym Studium obwódką czerwoną oraz fragmenty tekstu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko oznaczone czcionką koloru czerwonego.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
31 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Zagnańsku sala nr 8.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu Studium. Uwagi można również wnosić do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi do projektu Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Urzędu Gminy w Zagnańsku w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres: sekretariat@zagnansk.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
? opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub
? opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) lub
? za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi projektu Studium i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zagnańsk.
33573596
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne