Ogłoszenie

Zawiadomienie o taryfach

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575504
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-055 Rzeszów
Ulica
Naruszewicza 18

SzczegółyMIEJSKIE RZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18,
ogłasza, że na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.2015.139 z późn.zm.),
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.
na terenie miejscowości GMINY KRASNE obowiązują
T A R Y F Y
dla zbiorowego z a o p a t r z e n i a w w o d ę
i zbiorowego o d p r o w a d z a n i a ś c i e k ó w
WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZONĄ WODĘ
Cena netto Cena z VAT
dla gospodarstw domowych i celów bytowych
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 4,18 zł 4,51 zł
dla przemysłu i pozostałych
Cena za 1m3 dostarczonej wody: 4,21 zł 4,55 zł
2. WYSOKOŚĆ CEN ZA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:
Jednolita cena za 1m3 ścieków: 3,57 zł 3,86 zł
3. MIESIĘCZNA OPŁATA ABONAMENTOWA dla odbiorców
1) rozliczanych wg wskazań wodomierza 6,96 zł 7,51 zł
korzystających tylko z dostawy wody: 3,43 zł 3,70 zł
korzystających tylko z odprowadzania ścieków: 3,53 zł 3,81 zł
2) rozliczanych wg ryczałtu 5,32 zł 5,75 zł
korzystających tylko z dostawy wody: 2,61 zł 2,82 zł
korzystających tylko z odprowadzania ścieków: 2,71 zł 2,93 zł
3) dla odbiorców korzystających z lokali w budynkach
wielolokalowych - opłata pobrana za wykonaną usługę
6,48 zł 7,00 zł
4) posiadających dodatkowy wodomierz służący
opomiarowaniu bezpowrotnie zużytej wody: 6,28zł 6,78 zł
33575504
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne