Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575492
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44

SzczegółySąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 3 lutego 2011 roku sygn. akt VIII Ns 823/10 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.923 zł (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote) z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości położonej w gminie Nowa Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1894/1 o powierzchni 0,0850 ha, która może być wypłacona spadkobiercom Heleny Klimeckiej pod warunkiem przedłożenia prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Wzywa się te osoby do odbioru depozytu, informując, że termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia wezwania, a po upływie tego terminu nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.
33575492
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne