Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Grudządzkiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położnych w Dąbrówce Królewskiej i Kłódce Szlacheckiej

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33575695
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
Małomłyńska 1
Nr telefonu
564514423

SzczegółyOGŁOSZENIE STAROSTY GRUDZIĄDZKIEGO
Starosta Grudziądzki
stosownie do art. 114 ust. 3 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zmianami),
podaje do publicznej wiadomości informację
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z następujących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:
- nieruchomość położona w Dąbrówce Królewskiej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 22/1,
- nieruchomość położona w Dąbrówce Królewskiej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 22/2,
- nieruchomość położona w Kłódce Szlacheckiej, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 247,
przez udzielenie spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej tj. napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.04.2016 r. oraz Uchwałą Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28.06.2016 r.
Powyższe nieruchomości traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wnioskowanych nieruchomości do zgłoszenia się, w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do siedziby Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz, pok. 41, tel. 0-56 4514423.
Aby udowodnić swoje prawo rzeczowe do nieruchomości należy okazać tytuł własności, ewentualnie postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po poprzednim właścicielach nieruchomości.
Jeżeli w terminie oznaczonym w ogłoszeniu nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte będzie postępowanie administracyjne w trybie art. 124a i 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmierzające do wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej tj. napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń.
Starosta Grudziądzki
Edmund Korgol
33575695
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne