Ogłoszenie

Decyzja dotycząca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33574683
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 16/2016
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2031),
zawiadamiam
o wydaniu decyzji nr 800/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniającej decyzję nr 498/2013 r. z dnia 22 października 2013 r., znak AB.6731.953.11.2013 wydanej przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Pawłowskiej w Łomiankach. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Łomianki.
Numery ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi;
Działki znajdujące się w istniejącym pasie drogowym drogi Pawłowskiej
działki nr ew. 28/4, 102/2, 119, 143/1, 162/4, 197 obręb 0006.
Działki w istniejącym pasie drogowym przechodzą z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.
POUCZENIE
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, pokój nr 218, piętro II, telefon kontaktowy 22 733 72 24.
Możliwość zapoznania się z aktami ww. sprawy w godzinach pracy urzędu (poniedziałek i środa 14.00-16.00, wtorek i piątek 8.00-10.00), gdzie można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
33574683
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne