Ogłoszenie

Zawiadomienie Prokuratora Okręgowego w Kielcach w sprawie o sygn. PR. Ds. 74.2016

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
151701
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
10-01-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


ZAWIADOMIENIE
Prokurator Okręgowy w Kielcach na podstawie przepisów art. 131§ 2 i 3 kpk
zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. PR. Ds. 74.2016.D
Prokuratury Rejonowej w Opatowie, że w dniu 30 grudnia 2016 roku, Prokuratura
Rejonowa w Opatowie w sprawie o sygn. PR. Ds. 74.2016.D skierowała akt oskarżenia do
Sądu Rejonowego w Opatowie II Wydział Karny przeciwko Magdalenie S. o popełnienie
czynu z art. 286§1 kk w z art. 91§1 kk, polegającego na doprowadzeniu klientów
Kancelarii Notarialnej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
POUCZENIE POKRZYWDZONEGO
1.Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej
może złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego
(art. 54 § 1 k.p.k.).
2.Pokrzywdzony, a także prokurator, zgodnie z art. 49a k.p.k., może aż do zamknięcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 §
1 k.k. (wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub części
lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę). Sąd może w warunkach określonych w art.
46 § 2 k.k. orzec nawiązkę zamiast obowiązku naprawienia szkody lub
zadośćuczynienia za krzywdę. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo
nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w
drodze postępowania cywilnego (art. 46 § 3 k.k.).
3.Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 k.k. sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o
którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko
wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony (art. 343 § 1 i 2 k.p.k.).
4.Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć
wniosek o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego w trybie art.
338a kpk, a do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na
rozprawie głównej złożyć wniosek w trybie art. 387§1 kpk (dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności karnej). Uwzględnienie takich wniosków przez sąd jest możliwe
jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony
należycie powiadomiony o terminie rozprawy, oraz pouczony o możliwości zgłoszenia
przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 kpk, art. 343a§1 i 2 kpk w zw. z art. 343§2
i 5 kpk).

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne