Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Uchwała Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin " Dolina Redy i Chylonki " w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla PEWiK w Gdyni

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33620042
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-311 Gdynia
Ulica
Witomińska 29
Osoba kontaktowa
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

SzczegółyUCHWAŁA NR 7/2017
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni
z dnia 27 marca 2017r.
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1; art. 2 pkt 1, pkt 12 oraz art. 24 ust. 1, ust. 5, ust. 7 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz. 328) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1991r. Nr 21, poz. 147 ze zm. objętymi w Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1995r. poz.139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz. 2044; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 57, poz. 1094; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012r. poz. 2527) w związku z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2006r. Nr 127, poz. 886 ze zmianą Dz.U. z 2016r. poz. 1301) uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się na terenie działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
I. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie działania Spółki w ramach udzielonego zezwolenia przez KZG "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni.
Taryfa określa:
1) warunki stosowania cen i stawek opłat,
2) warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w art. 20 - 23 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. 2017r. poz. 328), zwanej dalej ustawą oraz przepisów rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886), zwanego dalej rozporządzeniem.
II. Rodzaje prowadzonej działalności
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia nr 010/Msz/3/4/133/2003 wydanego w dniu 13 stycznia 2003 r. przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni i decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27.12.2007r. w zakresie poszerzenia obszaru działania o teren Gminy Wiejskiej Wejherowo.
Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków - mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług, w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne.
III. Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając lokalne uwarunkowania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębnionych zostało 8 taryfowych grup odbiorców usług.
W I etapie pogrupowano odbiorców w zależności od wysokości stawki opłaty za pobór wody. Zgodnie z art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2017r. poz. 519) stawki opłat za pobór wody, które różnicowane są w zależności od jej przeznaczenia, obowiązujące w kolejnym roku ogłaszane są przez Ministra Środowiska, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim. Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 rok zostały opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (Monitor Polski z 2016r., poz. 718):
najniższą opłatą objęta jest "woda wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe",
wyższą - "woda przeznaczona na potrzeby produkcji, w której wchodzi ona w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania",
najwyższą - "woda przeznaczona na pozostałe cele".
Aby zapobiec skrośnego finansowania wynikającego z ponoszenia różnych kosztów przez Spółkę w zależności od sposobu obsługi odbiorcy w zakresie rozliczenia należności i/lub odczytu zastosowano również podział odpowiednio do zastosowanej stawki opłaty abonamentowej:
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego,
Odbiorcy usług użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach,
Odbiorcy usług użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę.
Natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków wyodrębniono 3 taryfowe grupy odbiorców. Dla wszystkich dostawców ścieków z obszaru działania Spółki na terenie KZG "Dolina Redy i Chylonki" została ustalona jednakowa cena za 1m3 odprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej i ich oczyszczanie. Analogicznie jak dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, aby zapobiec skrośnego finansowania wynikającego z ponoszenia różnych kosztów przez Spółkę w zależności od sposobu obsługi odbiorcy w zakresie rozliczenia należności i/lub odczytu zastosowano również podział odpowiednio do zastosowanej stawki opłaty abonamentowej:
Odbiorcy usług rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego (przepływomierza),
Odbiorcy usług posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej,
Odbiorcy usług użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, zaopatrywanych z własnych/obcych źródeł wody, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę.
IV. Struktura i rodzaje taryf, wysokość cen i stawek opłat
W rozliczeniach za dostawę wodę obowiązuje:
taryfa jednoczłonowa - zawierająca cenę odniesioną do 1m3 dostarczonej wody, dla odbiorców, z którymi rozliczenia prowadzone są w formie elektronicznej;
lub
taryfa wieloczłonowa dla pozostałych odbiorców obejmująca:
1/. cenę wyrażoną w złotych za 1m3 wody,
2/. stawkę opłaty abonamentowej:
a) za rozliczenie należności;
lub
b) odczyt wodomierza i rozliczenie należności dla odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach;
lub
c) rozliczenie należności dla odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę.
taryfa niejednolita - zawierająca różne ceny za 1m3 dostarczonej wody dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, a mianowicie:
1/. dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,
2/. dla odbiorców prowadzących działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych,
3/. dla pozostałych odbiorców nie wymienionych w pkt. 1 i 2.
W rozliczeniach za ścieki obowiązuje:
taryfa jednoczłonowa - zawierająca cenę odniesioną do 1m3 odebranych ścieków, dla dostawców korzystających również z usług zaopatrzenia w wodę lub korzystających wyłącznie z usług odprowadzania ścieków, z którymi rozliczenia prowadzone są w formie elektronicznej,
lub
taryfa wieloczłonowa dla pozostałych dostawców korzystających wyłącznie z usług odprowadzania ścieków, obejmująca:
1/. cenę wyrażoną w złotych za 1m3 odebranych ścieków,
2/. stawkę opłaty abonamentowej:
a) za rozliczenie należności:
lub
b) odczyt dodatkowego wodomierza do pomiaru "wody bezpowrotnie zużytej" (podlewanie ogródków, itp.),
lub
c) rozliczenie należności dla odbiorców użytkujących lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę;
jednolita - zawierająca jednolitą cenę dla wszystkich dostawców ścieków.
W przypadku przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia, stosowane będą:
stawki opłat za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń, w odniesieniu do wskaźników pogrupowanych w trzech kategoriach, tj.:
1/. kategoria I - ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, substancje ekstrahujące się eterem naftowym,
2/. kategoria II - metale ciężkie: miedź, kadm, nikiel, ołów, cynk, chrom, rtęć,
3/. kategoria III - chlorki i siarczany.
Jeżeli przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji z którejkolwiek kategorii w ściekach dotyczy więcej niż jednego wskaźnika, opłata będzie naliczana tylko za jeden wskaźnik, którego przekroczenie stanowi najwyższą opłatę. Łączna opłata za ponadnormatywny ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do systemu kanalizacji sanitarnej stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych kategorii substancji.
Zgodnie z § 1, pkt. 9 do 12 rozporządzenia do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
TARYFA ZA USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Tabela 1 - Ceny i opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków
Grupy taryfowe
Taryfowa grupa odbiorców
Rodzaj ceny/ opłaty
Jednostka
Cena netto
[zł]
I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
1
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe
(z wyjątkiem grupy 2 i 3)
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,64
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności*)**)
za 1 rozliczenie
1,39
2
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe -
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach.

Cena za dostarczoną wodę
m3
3,64
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
za 1 odczyt i rozliczenie
7,21

3
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe -
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę

Cena za dostarczoną wodę
m3
3,64
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności
za 1 rozliczenie
3,46
4
Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych
(z wyjątkiem grupy 5)
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,70
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności*)**)
za 1 rozliczenie
1,39
5
Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną artykułów spożywczych i farmaceutycznych-
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,70
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności
za 1 rozliczenie
3,46
6
Pozostali odbiorcy nie wymienieni
w poz. od 1 do 5
(z wyjątkiem grupy 7 i 8)
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,71
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności*)**)
za 1 rozliczenie
1,39
7
Pozostali odbiorcy nie wymienieni
w poz. od 1 do 5 -
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach.
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,71
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczenie należności
za 1 odczyt i rozliczenie
7,21
8
Pozostali odbiorcy nie wymienieni
w poz. od 1 do 5 -
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,71
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności
za 1 rozliczenie
3,46
Grupy taryfowe
Taryfowa grupa odbiorców
Rodzaj ceny/ opłaty
Jednostka
Cena netto [zł]
II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1
Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe
(z wyjątkiem grupy 2 i 3)
Cena za odbiór ścieków
m3
4,99
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności*)**)
za 1 rozliczenie
1,39
2
Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe -
Odbiorcy posiadający dodatkowy wodomierz do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.
Cena za odbiór ścieków
m3
4,99
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt dodatkowego wodomierza
za 1 odczyt
3,75
3
Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe -
Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, zaopatrywanych z własnych/obcych źródeł wody, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę
Cena za odbiór ścieków
m3
4,99
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie należności
za 1 rozliczenie
3,46
*) Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy rozliczenia z odbiorcą prowadzone są w formie elektronicznej.
**)W przypadku gdy klient korzysta jednocześnie z usług zaopatrzenia w wodę i usług odprowadzania ścieków opłata abonamentowa za jednostkę rozliczenia należności pobierana jest jednokrotnie.
Tabela 2 - Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
Grupa odbiorców
Wskaźnik / kategoria
Jednostka miary
Dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
Stawka opłaty netto
1
2
3
4
5
Dostawcy wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki przemysłowe, przekraczające dopuszczalne stężenia w poszczególnych wskaźnikach zanieczyszczeń
Kategoria I
ChZT
mg O2/dm3
1 500,00
1,41 zł/kg
BZT5
mg O2/dm3
750,00
3,70 zł/kg
Zawiesiny og.
mg/dm3
600,00
3,59 zł/kg
Azot ogólny Kjeldahla
mg N/dm3
110,00
20,27 zł/kg
Azot amonowy
mg N-NH4+/dm3
80,00
25,82 zł/kg
Fosfor ogólny
mg P/dm3
16,00
178,12 zł/kg
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
mg/dm3
100,00
14,38 zł/kg
Kategoria II
Miedź
mg Cu/ dm3
1,00
5,29 zł/g
Kadm
mg Cd/ dm3
0,40
128,69 zł/g
Nikiel
mg Ni/ dm3
1,00
46,48 zł/g
Ołów
mg Pb/ dm3
1,00
18,10 zł/g
Cynk
mg Zn/ dm3
5,00
0,74 zł/g
Chrom
mg Cr/ dm3
1,00
10,33 zł/g
Rtęć
mg Hg/ dm3
0,06
514,76 zł/g
Kategoria III
Chlorki
mg Cl/ dm3
1 000,00
1,38 zł/kg
Siarczany
mg SO4/ dm3
500,00
1,92 zł/kg
V. Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia, wymienionymi w pkt. I.
W PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. stosowane są następujące okresy rozliczeniowe dla:
a) zbiorowych i prowadzących działalność gospodarczą - raz na miesiąc,
b) indywidualnych - raz na kwartał,
c) sezonowych - raz na pół roku.
Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług oraz stawki opłaty abonamentowej. Ilość wody dostarczonej do budynków wyposażonych w wodomierze główne ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy.
Opłata abonamentowa pobierana za rozliczenie należności nie jest naliczana w przypadku, gdy rozliczenia z odbiorcą prowadzone są w formie elektronicznej.
W przypadku, gdy klient korzysta jednocześnie z usług zaopatrzenia w wodę i usług odprowadzania ścieków opłata abonamentowa za rozliczenie należności pobierana jest jednokrotnie.
W przypadku braku wodomierza głównego, ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w odrębnych przepisach (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - Dz. U. Nr 8, poz. 70).
W przypadku nie dokonania odczytu z powodu braku dostępu do wodomierza głównego/urządzenia pomiarowego lub nie przekazania przez Usługobiorcę danych o ich wskazaniach, a także w razie ich przejściowej niesprawności, należność za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki ustalana jest na średnim poziomie zużycia przez Usługobiorcę w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem wystąpienia wyżej wymienionego zdarzenia.
W przypadku braku możliwości rozliczenia należności za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki w powyżej opisany sposób, należność tę ustala się na podstawie średniego poziomu zużycia przez Usługobiorcę w analogicznym okresie roku poprzedniego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia w roku ubiegłym i liczby miesięcy występowania wyżej wymienionych zdarzeń.
W przypadku, gdy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługobiorca, ustalenie należności w sposób opisany powyżej nie jest możliwe, należność zostanie ustalona w oparciu o przeciętne normy zużycia wody wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku zawarcia umowy na rozliczanie zużycia wody w poszczególnych lokalach
w budynkach wielolokalowych, ilości dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach i wodomierza głównego. Należność za różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody reguluje właściciel lub zarządca.
Ilość ścieków odprowadzonych z nieruchomości wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o wskazania tych urządzeń.
W przypadkach braku wyposażenia nieruchomości w urządzenia pomiarowe, ilość odebranych ścieków, zgodnie z art. 27, ust. 5 cytowanej ustawy, ustala się na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.
Usługobiorca zobowiązany jest zapłacić należność za usługi w terminie wskazanym na fakturze.
Nadpłaty podlegają zaliczeniu w poczet przyszłych należności Usługobiorcy lub na jego życzenie zwrotowi, w terminie 14 dni od otrzymania przez Przedsiębiorstwo pisemnego wniosku.
Usługobiorca ma prawo złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy wodomierza. Jeżeli ekspertyza potwierdzi nieprawidłowość wskazań wodomierza głównego, koszt jej przeprowadzenia ponosi Przedsiębiorstwo, w przeciwnym zaś przypadku Usługobiorca.
O ile umowa nie stanowi inaczej, wysokość należności za świadczone usługi ustalana jest na podstawie odczytów wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Wodomierze i urządzenia pomiarowe są odczytywane przez Przedsiębiorstwo w możliwie takich samych odstępach czasu, różnych dla poszczególnych grup odbiorców.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Określone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w "Zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" (decyzje Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" nr 010/Msz//III/4/133/2003 z dnia 13.01.2003 r. oraz nr DOS. 70381/III/2714/2007 z dnia 27.12.2007r.) oraz w "Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin - członków Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" przyjętym przez Zgromadzenie K.Z.G. w Gdyni uchwałą nr 4/2006 z dnia 13 lutego 2006r. z późniejszymi zmianami.
Woda ujmowana jest wyłącznie z ujęć głębinowych i poddawana jest procesom uzdatniania. Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest pod stałą kontrolą prowadzoną przez państwowych inspektorów sanitarnych i jest przez nich określana, jako spełniająca normy wody zdatnej do picia.
Bieżące analizy jakości wody i zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są również przez dwa laboratoria własne, które posiadają ważny Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 697, potwierdzający kompetencje techniczne laboratoriów oraz spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Aktualny zakres akredytacji laboratorium wody i ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostępny jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacyjnego pod adresem: www.pca.gov.plw zakładce "Akredytowane podmioty".
W celu zapewnienia jakości usług Spółka posiada system monitoringu procesów produkcyjnych, umożliwiający likwidację zakłóceń w procesie, a także zapewnia stałą kontrolę parametrów jakościowych. W systemie wielozmianowym pracują służby zapewniające niezwłoczne usuwanie zgłaszanych awarii i niesprawności w systemie wodociągowym lub kanalizacyjnym.
Obsługę klientów prowadzi biuro obsługi klienta zajmujące się odpowiednio: wnioskami
o wydanie warunków technicznych, sprawami rozliczeń należności, skargami i pozostałymi sprawami wnoszonymi przez usługobiorców. Dla ułatwienia i usprawnienia klientom kontaktów ze Spółką funkcjonują dwie, czynne całą dobę, bezpłatne dla usługobiorców linie telefoniczne, w tym jeden automat zgłoszeniowy oraz elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK).
§ 2
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ogłosi w miejscowej prasie taryfę w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały o zatwierdzeniu taryf.
§ 3
Zatwierdzone uchwałą taryfy obowiązują od 1 maja 2017r. przez okres jednego roku.
Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
Jerzy Włudzik
33620042
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne