Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Fordon-Wyszogród " w Bydgoszczy

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33622980
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Grudziądzka 9-15

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w
związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), a także na podstawie uchwały
Nr LXIX/1077/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2010 r. o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Fordon - Wyszogród" w Bydgoszczy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 24 kwietnia 2017 r. do 26 maja 2017 r.
w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul.
Grudziądzka 9-15, budynek A, piętro III, pok. 325 w dni robocze w
godzinach pracy Urzędu Miasta Bydgoszczy. Projekt planu będzie również
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.mpu.bydgoszcz.pl(zakładka Ogłoszenia).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu
miejscowego odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 16?? w siedzibie
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
budynek A, piętro III, pok. 319.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego
może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bydgoszczy na adres
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga
dotyczy lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres
mailowy mpu@mpu.bydgoszcz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19
czerwca 2017 r.
33622980
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne