Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego.

świętokrzyskie, Miedziana góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623348
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Urzędnicza 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/74/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra na adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 353 ze zm.) zwanej dalej ustawą w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
projekcie zmiany Nr 9 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ćmińsk Kościelny na terenie gminy Miedziana Góra,
prognozie oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowiska, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@miedziana-gora.pl
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2017 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedziana Góra.
33623348
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne