Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego.

świętokrzyskie, Miedziana góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33623364
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Urzędnicza 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/76/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 11 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra, w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 1330 w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miedziana Góra na adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza 18 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedziana Góra.
33623364
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne