Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33624941
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.581)
OGŁASZA
KONKURS OFERT
.
1. Przedmiotem konkursów ofert jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektami umów i formularzami ofert, można zapoznać się
w Sekcji Kontraktowania Świadczeń Medycznych, ul. Kopernika 36, pok 210,
tel. 12 424 78 86 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, począwszy
od dnia ogłoszenia konkursu, tj. dnia 11 kwietnia 2017 roku.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 roku do godz. 10.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursów, liczby złożonych ofert
oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 21 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00, w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 8.30,
w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
33624941
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne