Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625105
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-580 Kraków
Ulica
Nowohucka 1

SzczegółyK O M U N I K A T


Rada Nadzorcza

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ogłasza publiczny konkurs na stanowiska
Prezesa i Wiceprezesa Zarządu
1. Przedmiotem postępowania objęte są stanowiska Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1) wykształcenie: tytuł magistra oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Prezesa Zarządu, wykształcenie wyższe oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Wiceprezesa Zarządu ds. technicznych i Wiceprezesa Zarządu ds. eksploatacyjnych, wykształcenie: tytuł magistra oraz wykształcenie odpowiednie do zakresu pełnionej funkcji na Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo - handlowych,
2) co najmniej 10 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze gospodarki komunalnej w podmiotach realizujących zadania z zakresu określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach lub zasiadanie przez co najmniej 5 lat w zarządach spółek prawa handlowego, działających w sektorze gospodarki komunalnej, realizujących zadania z zakresu określonego w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. 2016, poz.250 z późn.zm.)
3) co najmniej 1 roczne doświadczenie w ramach podmiotów realizujących zamówienia w trybie in house na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
4) korzystanie z pełni praw publicznych,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
7) niekaralność,
8) złożenie odpowiedniego oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego w myśl art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 Nr 63, poz. 425).
3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, zawierający klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U.2016, poz. 922)". Wzór kwestionariusza osobowego udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej,
3) aktualne zaświadczenie o niekaralności,
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych - wzór oświadczenia udostępniany jest kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki lub na stronie internetowej,
5) kopie świadectw pracy potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 "Regulaminu konkursu na stanowiska Prezesa i Wiceprezesa Zarządu MPO Sp. z o.o w Krakowie" (zwanego dalej Regulaminem), lub innych dokumentów potwierdzających zasiadanie w zarządzie spółek prawa handlowego,
6) kopie dyplomu ukończenia studiów oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
8) informacja dotycząca złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, wg. załącznika Nr 6 do Regulaminu, udostępnianego kandydatom w siedzibie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej,
9) pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 10 Regulaminu,
10) oświadczenie o formie komunikacji wg. załącznika nr 7 do Regulaminu,
11) inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie, o którym mowa w § 17 Regulaminu,
12) koncepcja zarządzania Spółką z uwzględnieniem wykonywania zadań własnych gminy w trybie in house ( praca do 10 stron znormalizowanego maszynopisu).
4. Zgłoszenia kandydatów należy składać do dnia 5 maja 2017 r. w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie Zarządu Spółki (Sekretariat ) lub listownie pod adresem: ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków. W przypadku wysłania oferty pocztą decyduje data doręczenia.
5. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prezesa/Wiceprezesa Zarządu".
6. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym Komunikacie i Regulaminie oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
7. Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie, w terminie składania zgłoszeń w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej: www.mpo.krakow.pl
8. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 maja 2017 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej MPO Sp. z o.o.
9. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym, telefonicznym lub przesłanym drogą elektroniczną zawiadomieniu. Zakres zagadnień, objętych rozmową kwalifikacyjną, określa § 15 Regulaminu.
10. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
11. W toku konkursu Rada Nadzorcza może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
12. Rada Nadzorcza będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
13. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów na piśmie.
14. Regulamin dostępny jest w siedzibie Zarządu lub na stronie internetowej.
15. Konkurs na każde stanowisko rozstrzygany będzie niezależnie.
33625105
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne