Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625513
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
"Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 824/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 30 580,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w Rzeszowie obr. Przybyszówka II, oznaczoną jako działka ew. nr 5277/1 o pow. 0,0271 ha z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem
dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie lub osobom które udokumentują prawo własności do w/w nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, na ich wniosek, pod warunkiem przedłożenia prawomocnego dokumentu potwierdzającego to prawo,".
33625513
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne