Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33625546
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 1259/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Skarbowi Państwa - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.972,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100 groszy) z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w miejscowości Racławówka, gm. Boguchwała, oznaczoną jako działka nr 622/3 o pow. 0,0098 ha z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do ww. nieruchomości przed dniem przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa, na ich wniosek, pod warunkiem przedłożenia prawomocnego dokumentu potwierdzającego to prawo.
33625546
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne