Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33626370
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
G.kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I Ns 289/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6 269,00 zł (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100 groszy) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w obrębie Sokołów, gmina Sokołów Małopolski, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 988/1 o pow. 0,0540 ha powstałą z podziału działki nr 988, ustalonego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego znak N-III.7570.1.1187.2015 z dnia 12 stycznia 2016 roku z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku - osobie, która wykaże, iż na dzień 25 sierpnia 2015 roku przysługiwało jej prawo własności działki nr 988, położonej w obrębie Sokołów.
Wzywa się następców prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenia.
33626370
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne