Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

WÓJT GMINY SOLINA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

podkarpackie, Solina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152233
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


WÓJT GMINY SOLINA

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko Dyrektora:

 

1. Szkoły Podstawowej w Bóbrce, Bóbrka 50, 38-623 Lesko 

2. Szkoły Podstawowej w Myczkowie, Myczków 109, 38-610 Polańczyk 

3. Szkoły Podstawowej w Wołkowyi, ul. Szkolna 7, 38-610 Polańczyk 

 

1.  Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkół Podstawowych w: Bóbrce, Myczkowie i Wołkowyi może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko Dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r., Nr 184, poz. 1436, zm. Dz. U z 2011 r. Nr 254, poz. 1526). 

 

2. Zgodnie z §1, ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2010 r., Nr 60, poz. 373 zm. Dz. U  z 2011 r., Nr 254, poz. 1525) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu, 

b) koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej, 

c) poświadczoną przez kandydata  za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo , 

d) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, z informacją o stażu pracy pedagogicznej (nauczyciel), stażu pracy dydaktycznej (nauczyciel akademicki), stażu pracy na stanowisku kierowniczym (osoba nie będąca nauczycielem), 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, 

f) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą,  

g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy,  

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,  

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 168, z późn. zm), 

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,  

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,  

m) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art.. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016r., poz. 1379 z późn. zm) -   w przypadku nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm) - w przypadku nauczyciela akademickiego, 

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem, 

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 

 

3. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały następujących dokumentów: 

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokument potwierdzający posiadanie wymaganego stażu pracy, dokument potwierdzający wymagane wykształcenie, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego. 

 

4. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku,. ul. Wiejska 2,   I piętro, pokój nr 11, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora (podać pełną nazwę szkoły, której konkurs dotyczy") , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2017 r. , do godz. 15:30. Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.  

 

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Solina. 

 

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. 

 

Polańczyk, dnia 10.04.2017 r.  

 

 

Wójt Gminy Solina 

  Adam Piątkowski 

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne