Ogłoszenie

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH Z...

śląskie, Rybnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
152251
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-04-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA O KONKURSIE

NA STANOWISKO DYREKTORA DOMU KULTURY W RYBNIKU-CHWAŁOWICACH Z SIEDZIBĄ PRZY W RYBNIKU PRZY UL. 1 MAJA 91B, 44-206

Wymagania niezbędne (formalne):
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) co najmniej 5 letni staż pracy,
5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
6) znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:
1) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
2) znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Wymagania pożądane:
1) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną,
2) umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
3) umiejętności interpersonalne,
4) kreatywność,
5) komunikatywność,
6) dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Dyrektor instytucji kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za jej działalność, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe.
2) Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników, ustala ich zakres czynności oraz tryb załatwiania powierzonych im spraw.
3) Dyrektor sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, który stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
4) Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika),
3) autorska pisemna koncepcja (organizacyjno-finansowa) funkcjonowania Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (koncepcja powinna być przygotowana w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny oraz budżet Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach, z którymi zapoznać się można w siedzibie Domu Kultury w Rybniku-Chwalowicach po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem instytucji kultury pod nr telefonu: 32 4216222),
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku trwania
stosunku pracy),
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
zawodowe,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu, co najmniej 5 letniego stażu pracy,
12) oświadczenie kandydata o znajomości problematyki będącej przedmiotem działalności
samorządowych instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
13) oświadczenie kandydata o znajomości lokalnych i krajowych środowisk twórczych,
14) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora
Domu Kultury w Rybniku-Chwalowicach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz na czas ich ustawowej archiwizacji, zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
15) oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
w BIP danych osobowych.

Wymagane dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie kandydata o znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, o ochronie danych osobowych,
2) oświadczenie kandydata o znajomości zagadnień związanych z projektami kulturalnymi
finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: „Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach\\\" należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik ) w terminie do dnia 18 maja 2017 roku.

Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rybnika oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Informacja o wynikach naboru zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne