Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do stawienia się w sprawie o zasiedzenie

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33638893
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska 229

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 225/17 z wniosku Małgorzaty Król, Anny Łuszczek, Jana Tomasik toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonych w Piekielniku obręb 0008, jednostka rejestrowa G.609, stanowiących działki ewid. nr 10015/3, nr 10015/5, nr 10015/4 - powstałe z podziału działki ewidencyjnej nr 10015, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1T/00025357/2.
Z treści wniosku wynika, że uwidocznieni w księdze wieczystej jako właściciele: Józef Janik s. Nikodema, Wojciech Kąś, Antoni Król s. Ignacego, Józef Głodziak s. Jana, Jan Głodziak s. Jana, Andrzej Kąś s. Jana, Andrzej Kąś s. Józefa, Maria Bałoń, Anna Bałoń, Anna Piekielnicka - nie żyją.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Józefa Janik s. Nikodema, Wojciecha Kąś, Antoniego Król s. Ignacego, Józefa Głodziak s. Jana, Jana Głodziak s. Jana, Andrzeja Kąś s. Jana, Andrzeja Kąś s. Józefa, Marii Bałoń, Anny Bałoń, Anny Piekielnickiej, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i udowodniły swoje prawa do tych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33638893
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne