Ogłoszenie

Konkurs na kandydatów na etatowych pozaetatowych człownów kolegium

lubuskie, Zielona góra

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33639884
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-048 Zielona góra
Ulica
Niepodległości

SzczegółyPREZES
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
w Zielonej Górze
ogłasza KONKURS
na kandydatów
na etatowych i pozaetatowych członków Kolegium
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
1) etatowy członek kolegium:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw
publicznych,
b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub
administracyjnych
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej
w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2) pozaetatowy członek kolegium:
a) posiadanie wykształcenia wyższego,
b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy,
3. zapytanie o karalność,
4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek
i kwalifikacje zawodowe.
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS NA POZAETATOWYCH lub ETATOWYCH CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem: Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zielona Góra, al. Niepodległości 7, pokój nr 1.
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Robert Gwidon Makarowicz
33639884
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne