Ogłoszenie

Wezwanie zainteresowanych do odbioru depozytu

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33641033
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Ge. Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. I Ns 529/16 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy Gminie Miasto Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.419,00 zł należnej z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Rzeszowie - Pobitno obr. 217, oznaczoną jako działka nr 598/1 o pow. 0,0028 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18.01.2016 r. nr BGM.VI.435.461.2015AB z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które wykażą przysługujące im w dniu nabycia przez Gminę Miasto Rzeszów prawo własności do działki.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby wykazali swoje prawo własności i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33641033
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne