Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33642322
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-05-2017

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-501 Kraków
Ulica
Kopernika 36

SzczegółySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1638) oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1793 z późn. zm.)
OGŁASZA
KONKURS OFERT
.
1. Przedmiotem konkursu ofert jest:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii dla pacjentów leczonych
w Oddziale Klinicznym Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
2. Warunki ubiegania się o zamówienie, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób udzielania świadczeń, wymagania dotyczące oferentów oraz inne zasady udzielania świadczeń określone
są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
3. Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert i innymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy i formularzem oferty, można zapoznać się w Dziale Prawnym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przy ul. Kopernika 19, pok. 5 (II piętro) w dniach
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.30, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu,
tj. dnia 18 maja 2017 roku, tel. 12 424-70-24.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności
w terminie do dnia 24 maja 2017 roku do godz. 11.30 w Kancelarii Szpitala, ul. Kopernika 36.
5. Publiczne stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu, liczby złożonych ofert oraz dokonanie ich otwarcia nastąpi w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 13.30 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
6. Oceniane będą wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24 maja 2017 roku o godz. 13.50 w gabinecie Dyrektora Szpitala, ul. Kopernika 36, pok. 106.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci w toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, mogą złożyć Komisji Konkursowej umotywowany protest.
10. Oferenci mogą również złożyć do Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia
o zakończeniu konkursu i jego wyniku.
11. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny
oraz do przesunięcia terminu składania ofert.
33642322
drukuj ogłoszenie


Wiadomości Lokalne